Skyldigheten att distribuera radioprogramutbud föreslås slopas: Regeringens proposition på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.9.2022 10.45 | Publicerad på svenska 7.9.2022 kl. 10.32
Pressmeddelande
Bild: Shutterstock
Bild: Shutterstock

Kommunikationsministeriet har den 5 september 2022 sänt ett utkast till regeringsproposition om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation på remiss. I propositionen föreslås det att skyldigheten att distribuera radioprogramutbud slopas.

Förnärvarande förpliktar den gällande distributionsskyldigheten teleföretag som är verksamma i kabeltelevisionsnätet att distribuera Rundradions televisions- och radioprogramutbud i sitt nät. Dessutom förpliktas dem som upprätthåller centralantennsystem, såsom husbolag, att se till att Rundradions tv- och radioprogramutbud finns att tillgå i deras system.

I regeringspropositionen föreslås det att skyldigheten att distribuera radioprogramutbud slopas för både teleföretag och upprätthållare av centralantennsystem. Slopandet av skyldigheten att distribuera radioprogramutbud gör det möjligt att använda nätet effektivare och erbjuda kvalitetsmässigt bättre kabelbredbandsförbindelser. I propositionen ändras inte distributionsskyldigheten i fråga om televisionsprogramutbud.

Antalet användare av kabelradio är litet i förhållande till exempelvis antalet användare av kabeltelevision. Även om övergången från kabelradio till andra mottagningssätt kan vara utmanande för vissa användare, finns det alternativa mottagningssätt för kabelradio som är lättillgängliga och förmånliga. Rundradions radiokanaler kan höras till exempel med hjälp av en bordsradio eller webbradio som utnyttjar det markbundna antennätet.

Enligt kommunikationsministeriets egen bedömning skulle slopandet av distributionsskyldigheten gällande radioprogramutbud inte märkbart försämra utfärdandet av varningsmeddelanden. Rundradions utfärdande av varningsmeddelanden baserar sig på flerkanalskommunikation: för närvarande förmedlar Rundradion varningsmeddelanden i radio i enlighet med lagen, och på beslut av myndighet som utfärdar varningsmeddelanden, även i tv. Varningsmeddelanden förmedlas dessutom via mobilappen 112 Suomi.

Även andra behov av ändringar i lagen utreds

Kommunikationsministeriet har inlett förstudier om vissa andra behov av ändringar av bestämmelserna i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Ministeriet undersöker till exempel hur kontrolltjänsten för tidsbegränsade mobilabonnemang fungerar och den maximala längden på tidsbegränsade avtal.

Samtidigt utreds det huruvida man med hänsyn till de grundläggande fri- och rättigheterna kan ingripa i programkoncessioner för radio och television med hänvisning till den nationella säkerheten. Dessutom behandlas vissa andra ändringsbehov som bör utredas, såsom hur väl bestämmelserna om ändringssökande i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation fungerar.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för propositionsutkastet går ut den 2 oktober 2022. Alla organisationer och medborgare kan lämna remissyttranden på www.utlåtande.fi eller via e-post till [email protected] Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänsteuppdrag.

Avsikten är att ändringen av distributionsskyldigheten gällande radioprogramutbud ska börja tillämpas den 1 januari 2024.

Ytterligare information:

Roosa Patrakka, överinspektör, roosa.patrakka(a)gov.fi, tfn +358 295 342 192

Aino Sipari, enhetsdirektör, aino.sipari(a)gov.fi, tfn +358 295 342 011