Sjötrafiklagen moderniseras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2019 16.15 | Publicerad på svenska 19.6.2019 kl. 16.20
Pressmeddelande
Sjötrafiklagen moderniseras (Foto: Shutterstock)
Sjötrafiklagen moderniseras (Foto: Shutterstock)

Genom den nya sjötrafiklagen uppdateras och sammanförs trafikreglerna för sjötrafik och sjötrafikmärken. Målet med reformen är att förbättra säkerheten inom sjötrafiken, att främja ett ansvarsfullt båtliv och att möjliggöra automatisering.

Syftet är också att förtydliga myndigheternas roller och uppgifter i fråga om sjötrafiken och att klargöra förhållandet mellan sjötrafiklagen och sjölagen. Sjötrafikreglerna gäller i princip både handelssjöfart och fritidsbåtstrafik, medan bestämmelserna i sjölagen huvudsakligen reglerar handelssjöfarten.

Eftersom det finns mycket detaljerade bestämmelser om dem som färdas på vatten och deras beteende även på internationell nivå har den internationella regleringen använts som utgångsläge för den nya lagen. Samtidigt har man i reformen fäst särskild vikt vid de specialbestämmelser som förutsätts för t.ex. kanaltrafiken, inklusive bestämmelserna om trafiken i Saima kanal.

Den nya förordningen träder i kraft den 1 juni 2020.

Nya bestämmelser om befälhavare på fritidsbåtar

En betydande förändring är de nya bestämmelser om befälhavare för fritidsbåtar som tas in i lagen. De motsvarar delvis bestämmelserna om yrkesmässig trafik, men kraven är lindrigare.

I fortsättningen ska fritidsbåtar och andra nöjesfarkoster ha en befälhavare som svarar för farkostens gång och passagerarnas säkerhet. Med befälhavare avses den person som de facto styr eller manövrerar farkosten. I enlighet med detta kan befälhavaren också vara någon annan än den som kör båten.

Om det i händelse av en olycka är oklart vem som är befälhavare, är det i sista hand farkostens ägare eller den som registrerats som farkostens innehavare som bär ansvaret om han eller hon de facto hade kunnat påverka manövreringen av farkosten.

Båtens befälhavare ska bland annat ansvara för att passagerarna är iklädda flytplagg om förhållandena, till exempel vädret eller sjögången, kräver det. Bestämmelserna om befälhavare gäller i princip alla farkoster som inte omfattas av de strängare bestämmelserna om befälhavare enligt sjölagen.

Regleringen om hyrbåtar lindras, sanktionssystemet ses över

I och med den nya lagen lindras regleringen av hyrbåtar och sanktionssystemet moderniseras. Målet med reformerna är att underlätta uthyrningen av båtar och att främja delningsekonomi.

De gällande tekniska bestämmelserna om hyresbåtar, bestämmelserna om krav på besiktning slopas och obemannade hyresbåtar behandlas som vanliga hyresbåtar. I fortsättningen gäller bestämmelserna om befälhavare också hyresbåtar.

Framöver är det bara hyresbåtar med besättning, t.ex. taxibåtar, som anses driva yrkesmässig hyresbåtsverksamhet. På yrkesmässig hyresbåtsverksamhet tillämpas den strängare handelssjöfartsregleringen av befälhavare.

I samband med reformen av sanktionssystemet införs ett i huvuddrag likadant system för avgift för trafikförseelse som det som i och med den nya vägtrafiklagen tillämpas inom vägtrafiken.

För trafikförseelse i sjötrafik är det emellertid inte möjligt att påföra avgift utan att farkosten stoppas. Avgiften påförs av polisen, Gränsbevakningsväsendet eller Tullen. Systemet ersätter det nuvarande systemet med ordningsbot för smärre förseelser, men avgiftsnivån förblir oförändrad. Reformen medför inte en ändring av promillegränsen.

Den nya lagen innehåller också bestämmelser om användningen av utrustning på farkoster, om registrering av farkoster och om behörighetskrav för befälhavare av ett nöjesfartyg som är större än en fritidsbåt.

Statsrådet framställde att sjötrafiklagen och vissa lagar som har samband med den ska stadfästas och republikens president stadfäste lagen den 19 juni 2019.

Ytterligare information:

Irja Vesanen-Nikitin, regeringsråd, tfn
Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn  0295 342 532, Twitter: @WirenSini