Remissbehandling om bedömningspromemoria: Genom permanent halvering av farledsavgiften säkerställs Finlands konkurrenskraft

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.1.2024 12.08 | Publicerad på svenska 22.1.2024 kl. 12.59
Pressmeddelande
Kaksi rahtialusta merellä
Fraktfartyg utanför Nordsjö hamn (Bild: Mika Pakarinen, Keksi)

Avsikten är att den temporära halveringen av farledsavgiften ska bli permanent i enlighet med regeringsprogrammet. Genom ändringen stöds konkurrenskraften inom Finlands utrikeshandel.

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till en bedömningspromemoria om den permanenta halveringen av farledsavgiften före den 1 mars 2024. 

I bedömningspromemorian beskrivs bakgrunden till farledsavgiften och nuläget samt görs en bedömning av åtgärdens betydelse i fråga om bland annat den marina logistikens funktion, styrmålen för farledsavgiften, tillhandahållarna och köparna av fartygstransporter, myndigheterna och statsfinanserna. 

Avsikten är att den permanenta lagändringen ska träda i kraft vid ingången av 2025. Enligt förslaget ska priserna för farledsavgiften förbli på samma nivå som de har varit under hela den tid avgiften varit halverad, sedan 2015. I lagprojektet slopas i första hand den upprepade regleringen av priserna för farledsavgiften med stöd av temporära lagar.

Farledsavgift ska betalas till staten för fartyg som bedriver handelssjöfart på finskt vattenområde, när ett fartyg ankommer till en finsk hamn från utlandet eller ankommer till en finsk hamn efter att ha lämnat en annan finsk hamn. Tullen tar ut farledsavgiften.

Vad händer härnäst?

Utlåtanden kan lämnas till och med den 1 mars 2024. Ett sammandrag av utlåtandena ska utarbetas och fogas till bedömningspromemorian. Den färdiga bedömningspromemorian publiceras sedan i statsrådets projektportal.

Innehållet i utlåtandena bedöms när ministeriet bereder ett utkast till regeringsproposition till riksdagen med förslag till permanent halvering av farledsavgiften och andra eventuella lagändringar. Vid behov ordnas våren 2024 också ett möte med intressentgrupper.

Ett utkast till regeringsproposition sänds troligen på remiss sommaren 2024.

En lagändring som genomför en permanent halvering av farledsavgiften ska föredras för statsrådet hösten 2024 i samband med budgetpropositionen för 2025.

Mer information

Juha Tervonen, ledande sakkunnig, tfn 0295 342 070, [email protected]