Remissbehandling om ändring av luftfartslagen inleds

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.3.2024 8.29 | Publicerad på svenska 7.3.2024 kl. 8.54
Pressmeddelande
Flygplan tankas i Vilnius
Flygplan tankas i Vilnius (Bild: Karolis Kavolelis, Shutterstock / LVM)

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till regeringsproposition med förslag till lag om ändring av luftfartslagen och till vissa lagar som har samband med den. Utlåtanden kan lämnas fram till den 3 april 2024.

Syftet med propositionsutkastet är att genomföra bestämmelserna om flygtrafik som finns i EU:s 55%-paket. Genom lagändringarna fastställs de behöriga myndigheterna och deras uppgifter samt föreskrivs om ett påföljdssystem.

I fråga om förordningen om hållbara bränslen för lufttransport ska Transport- och kommunikationsverket och Energimyndigheten utses till behöriga myndigheter och i fråga om förordningen om distributionsinfrastruktur Transport- och kommunikationsverket.

Bakgrunden till ändringarna bestämmelserna i 55%-paketet

Med ändringarna genomförs EU-reglering. Förordningen om säkerställande av lika villkor för hållbar luftfart, alltså den så kallade ReFuelEU Aviation-förordningen har tillämpats sedan den 1 januari 2024. De viktigaste skyldigheterna i förordningen ska tillämpas från och med den 1 januari 2025. 

EU:s förordning om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen, den s.k. AFIR-förordningens förpliktelser i fråga om luftfart ska tillämpas stegvis. Bestämmelserna som gäller elförsörjning till stillastående luftfartyg börjar tillämpas den 31 december 2024 och den 31 december 2029.

Enligt EU:s klimatmål ska utsläppen minskas med minst 55 procent före 2030. Syftet med 55 %-paketet är att ändra EU:s lagstiftning så att den är förenlig med målet för år 2030.

Vad händer härnäst?

Utlåtanden kan lämnas fram till den 3 april 2024. Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på webbplatsen www.utlåtande.fi. 

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen som tjänsteuppdrag.

Mer information:

Joona Huhtakangas, överinspektör, tfn 0295 342 131, [email protected]