Remiss: förslaget om att avskaffa omställningen av klockan fick understöd

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.12.2018 13.34
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet fick sammanlagt 24 remissvar om förslaget att slopa omställningen av klockan. I medborgarenkäten på webbtjänsten Dinåsikt.fi lämnades också många öppna svar.

Samtliga remissinstanser understödde förslaget om att slopa omställningen av klockan.

En övergång till permanent vintertid understöddes av orsaker som hänför sig till hälsa och sömnrytm. Vintertid vann särskilt mycket understöd inom branscher där arbetet i regel börjar tidigt på morgonen. Även med tanke på värdepappersmarknaden ansågs vintertid vara bättre än sommartid.

I de remissvar där man föredrog permanent sommartid betonades de ljusa sommarnätternas gynnsamma inverkan på trafiksäkerheten och de ökade möjligheterna till motion och idrott utomhus efter arbetsdagen.

I majoriteten av remissvaren tog man inte ställning till förmån för någondera av de föreslagna tidszonerna. I vissa remissyttranden påpekades dock att det är viktigt att Finland hör till samma tidszon som grannländerna.

Medborgarna motiverade sitt val med hälsoeffekter och motion

I analysen av de öppna svaren i enkäten på Dinåsikt.fi identifierades de vanligast förekommande argumenten.

En stark gemensam nämnare var stödet till att slopa omställningen av klockan. Det ansågs vara onödigt att ställa om klockan två gånger per år och omställningen upplevdes ha negativa för välbefinnandet.

De mest frekventa orden i svaren hade att göra med ljusets mängd i det vardagliga livet. Anhängarna av såväl vinter- som sommartid motiverade sitt val med ljusmängden. I många svar poängterades konsekvenserna av omställningen av klockan för dem som är aktiva i arbetslivet: en del efterlyste ljusare morgnar före det gick till jobbet, andra saknade ljusa timmar efter arbetsdagen.

Bland anhängarna av sommartid ansågs de ljusa kvällarna vara viktiga med tanke på hobbyer, välbefinnande samt barn och familjer. Anhängarna av vintertid motiverade betydligt oftare sitt val med hälsorelaterade skäl.

Motiveringarna till svaren åtföljdes ofta av en önskan att Finlands slutliga val ska stå i linje med grannländernas val.

Enkäten på Dinåsikt.fi besvarades inemot 680 000 gånger. De öppna svaren var nästan 360 000. Av dess hade ca 250 000 genererats av robotar. Före man gjorde analysen eliminerades de robotgenererade svaren. Totalt analyserades strax under 110 000 svar. De svar som var programmerade av robotar gick att känna igen på basis av deras struktur.

Vid genomgången av de öppna svaren framgick det att mängden så kallade botsvar var något större än i tidigare observationer av materialet. Enligt justitieministeriets analys har detta likväl inte någon nämnvärd inverkan på enkätresultaten

Vad händer härnäst?

Kommissionens förslag om att slopa omställningen av klockorna behandlades på transportrådets möte den 3 december 2018. Behandlingen av förslaget fortsätter i Europaparlamentet och rådet under Rumäniens ordförandeskap nästa år. Finland kan inte besluta nationellt att slopa tidsomställningen, utan beslut i ärendet måste fattas i EU.

Direktivförslaget har behandlats i statsrådets EU-ministerutskott och i riksdagen.

I samband med beredningen av ärendet har medborgare och intressegrupper hörts på bred front. Experter och olika intressegrupper bereddes tillfälle att yttra sig under en remissbehandling som avslutades den 7 november. Allmänhetens åsikter har dessutom utretts bland annat med en gallupundersökning och en enkät i justitieministeriets webbtjänst Dinåsikt.fi.

En sammanställning av remissyttrandena och en av TNS Kantar Oy utförd analys av de öppna svaren finns i statsrådets projektregister.

Ärende: Valtioneuvosto.fi: Avskaffande av omställningen av klockan (LVM070:00/2018)

https://valtioneuvosto.fi/hanke/-/hankesivu/hanke?tunnus=LVM070%3A00%2F2018

Ytterligare information:


Jenni Rantio, regeringsråd (kommunikationsministeriet), tfn 050 524 2326

Sami Demirbas, sakkunnig, (Dinåsikt.fi-tjänsten, finansministeriet), tfn 050 520 9145