Regeringens proposition om sammankopplad inledande identifiering vid stark autentisering på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2020 13.40 | Publicerad på svenska 2.10.2020 kl. 16.30
Pressmeddelande
Elektroniska personuppgifter, illustration (Bild:Shutterstock)
Elektroniska personuppgifter, illustration (Bild:Shutterstock)

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster har sänts på remiss. Enligt utkastet till proposition ska regleringen av maximipriset för den så kallade sammankopplade inledande identifieringen förlängas för viss tid med två år. De gällande bestämmelserna är i kraft i två år. Även i fortsättningen ska maximipriset för inledande identifiering vara tre cent.

Med inledande identifiering avses tillförlitlig verifiering av identiteten när en person för första gången beviljas ett verktyg för stark autentisering, såsom bankkoder. Sammankopplad inledande identifiering innebär att man med hjälp av ett redan befintligt verktyg för stark autentisering skapar ett nytt identifieringsverktyg för en person.

I lagen ska också tas in bestämmelser som ger Transport- och kommunikationsverket en ny uppgift som handlar om att samla in och sammanställa statistisk information om marknaden för stark autentisering och tillhandahållande av identifieringstjänster. Statistiken hjälper att följa upp lagstiftningens konsekvenser på ett effektivare sätt och producerar information som kommunikationsministeriet kan använda i den allmänna styrningen av identifieringen och utvecklingen av lagstiftningen.

Bestämmelserna om sammankopplad inledande identifiering utgör grunden för en fungerande marknad för elektroniska identifieringstjänster. De gällande bestämmelserna om maximipriset har ökat intresset för utbudet av nya och sinsemellan konkurrerande tjänster. Syftet med propositionen är att främja utvecklingen av identifieringslösningar.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för propositionsutkastet går ut den 30 oktober 2020.

Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på adressen www.utlåtande.fi eller via e-post till [email protected].

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänsteuppdrag.

Merinformation:

Laura Kolinen, överinspektör, tfn 050 476 8399

Jenni Rantio, regeringsråd, tfn 050 534 7647