Regeringens proposition: Dupletter av körtkort blir tidsbundna

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2015 13.33 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.33
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att dupletter av långvariga körkort som utfärdats före 2013 i fortsättningen ska vara tidsbundna. För närvarande gäller dupletter av sådana körkort fram till det att det ursprungliga körkortet upphör att gälla, dvs. då körkortsinnehavaren fyller 70 år.

Ansökan om duplett av körkort eller ersättande körkort ska göras t.ex. om innehavaren har bytt namn eller om körkortet har blivit stulet, förkommit eller förstörts.

Regeringen överlämnade ett lagförslag om detta till riksdagen den 26 november. Lagen föreslås träda i kraft den 1 november 2016.

De tidsfrister som anges i EU:s direktiv om körkort antogs i Finland den 19 januari 2013. Ett körkort för personbil är giltigt 15 år och ett körkort för lastbil eller buss fem år. Efter tidsfristen måste kortet förnyas. När innehavaren har fyllt 70 år är kortets giltighetstid fem eller två år, beroende på körkortskategori.

Körkort som beviljats före 2013 och dupletter av körkort som redan utfärdats är giltiga till dess att körkortsinnehavaren fyller 70 år, men högst till och med den 18 januari 2033. Nämnda datum är en tidpunkt som fastställts av EU och då ska alla körkort som används eller beviljas i medlemsstaterna uppfylla kraven i direktivet.

I praktiken ökar ändringen, som innebär att dupletter av körkort och andra ersättande körkort blir tidsbundna, antalet gånger körkortsinnehavaren måste förnya körkortet och därigenom också kostnaderna. Detta är fallet t.ex. i fråga om körkort som ger rätt att köra tunga fordon, eftersom giltighetstiden för sådana är bara fem år.

Propositionen om ändring av körkortslagen baserar sig på genomförandet av EU-körkortsbestämmelserna i Finland. Enligt Europeiska kommissionen uppfyller nuvarande praxis i Finland inte kraven i körkortsdirektivet. Kommissionen har gett en formell underrättelse i ärendet och uppmanat Finland att genomföra de ändringar som behövs inom den tid som kommissionen fastställt.

Regeringens proposition finns att läsa på statsrådets webbtjänst på adressen http://valtioneuvosto.fi/paatokset/valtioneuvoston-yleisistunto

Ytterligare information
Eija Maunu, regeringsråd, tfn 0295 34 2571