Regeringens första bredbandsprogram stöder också mobilförbindelser

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.3.2021 13.20 | Publicerad på svenska 12.3.2021 kl. 13.49
Pressmeddelande

Marins regering planerar tre stödprogram för bredband, av vilka det första inleds nu när statsrådet utfärdat en förordning om minimihastighet och kommunernas betalningsandel. Lagen om stöd för byggande av bredband trädde i kraft vid årsskiftet. Regeringen har utfärdat förordningen den 11 mars och den träder i kraft den 15 mars 2021.

Förordningen gäller ett anslag på fem miljoner euro som i statsbudgeten för 2021 har reserverats för regeringens första stödprogram för bredband. Aktörer som bygger bredbandsförbindelser kan få stöd när den ingående hastigheten för förbindelsen är minst 100 megabit per sekund och hastigheten för utgående trafik minst 40 megabit per sekund. Minimihastigheterna under högtrafikförhållanden ska uppnå 70/28 Mbit/s.

Till skillnad från det tidigare bredbandsprogrammet behöver den bredbandsförbindelse som stöds inte vara symmetrisk. Stödbara bredbandsnät kan tillhandahållas inte bara genom fasta förbindelser utan också genom fasta trådlösa förbindelser som baserar sig på 5G-teknik (FWA, Fixed Wireless Access). Stöd kan också beviljas för snabba anslutningar till fritidsbostäder.

- Detta lilla och flexibla program möjliggör också kostnadseffektiva snabba trådlösa förbindelser. Vi vill främja distansarbete också i andra bostäder och utanför centrumen. I testnät har basstationernas räckvidd på låga frekvenser nått upp till tio kilometer, så jag uppmuntrar telebranschen att nu ta tillfället i akt, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

I november 2020 ingick kommunikationsministeriet, Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik FiCom rf och teleföretagen ett åtagande om att förbättra bredbandsförbindelserna. Enligt åtagandet ska de supersnabba bredbandsförbindelser som ett modernt samhälle förutsätter vara tillgängliga för alla i hela Finland oberoende av tid och plats. Målet är därför också att garantera alla hushåll tillgång till bredbandsförbindelser av hög kvalitet. Enligt åtagandet ska snabba förbindelser i första hand byggas på marknadsvillkor och i andra hand med hjälp av offentligt understöd. Utgångspunkten är teknikneutralitet, dvs. utvecklingen av fasta och trådlösa förbindelser ska ske parallellt.

Förordningen fastställer beräkningsgrunderna för kommunens betalningsandel

En förutsättning för att få stöd är att kommunen betalar en del av kostnaderna för projektet. Statens och kommunens lagstadgade stöd utgör sammanlagt 66 procent av projektets stödberättigande kostnader. Kommunens andel av kostnaderna är 33, 22 eller 8 procent beroende på kommunens ekonomiska bärkraft, befolkningsmängden och tätortsgraden.

I förordningen föreskrivs hur kommunens betalningsandel ska beräknas. Till förordningen bifogas olika kommuners betalningsandelar. Den föregående förordningen med kommunernas avgiftsklasser upphävdes när den nya lagen om stöd för byggande av bredband trädde i kraft den 1 januari 2021.

Stödprogrammet för utbyggnad av bredband inleddes 2010

Stödprogrammet för utbyggnad av bredband inleddes 2010 och beviljandet av stöd ska fortsätta i enlighet med regeringsprogrammet. Stödprogrammet ska gälla områden där kommersiellt bredband inte planeras förrän 2025. Målet är att 10 000 nya hushåll ska få tillgång till snabba bredbandsförbindelser. Åren 2010-2019 beviljades sammanlagt 76 miljoner euro i stöd med målet att ge 130 000 hushåll tillgång till snabba bredbandsförbindelser. De understödda projekten pågår delvis ännu eftersom utbyggnaden inom projektområdena, beroende på områdets omfattning och förhållanden, kan ta flera år.

Vad händer härnäst?

Transport- och kommunikationsverket ska göra en marknadsanalys av de projektområden som landskapsförbunden föreslår och kartlägga de snabba bredbandsförbindelser som finns i områdena och byggnadsplanerna för dessa. Därefter ordnar landskapsförbundet en konkurrensutsättning på basis av vilken nätbyggaren väljs. Den nätbyggaraktör som valts vid konkurrensutsättningen kan ansöka om stöd hos Transport- och kommunikationsverket.

Man strävar också efter att främja stödjandet av snabba bredbandsförbindelser genom finansiering ur EU:s återhämtningspaket. Inom EU bereds som bäst ett nytt regelverk om statligt stöd som kommer att träda i kraft uppskattningsvis under 2022. I stödprogrammen kommer ändringarna i EU:s regler om statligt stöd att beaktas. Det tredje program som finansierar bredbandsutbyggnaden är programmet för utveckling av landsbygden inom EU:s landsbygdsfond.

Ytterligare information:

Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 0295 342 390, maija.ahokas(at)lvm.fi

Aino Koskinen, specialsakkunnig, tfn 0295 342 224, aino.koskinen(at)lvm.fi