Regeringens budgetförslag för KM 2,97 miljarder euro

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2013 11.45 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ett anslag på 2 968 miljoner euro för sitt förvaltningsområde för år 2014.

Budgetförslaget för den trafikpolitiska sektorn uppgår till sammanlagt 1 980 miljoner euro, varav 1 701 miljoner euro är avsedda för trafiknätet. För den kommunikationspolitiska sektorn föreslås 533 miljoner euro.


Fyra nya vägprojekt inleds

Enligt regeringens förslag ska de utvecklingsprojekt på trafiknätet som fastställts i den trafikpolitiska redogörelsen inledas i enlighet med den trafik- och kommunikationspolitiska ministerarbetsgruppens beslut från maj 2013.

På Ring I förbättras trafikflödet inledningsvis av att man bygger en planskild anslutning i Stensböle. I den andra etappen byggs extra körfält och bullerskydd mellan Esbo stads gräns och Vichtisvägen och arrangemangen för kollektivtrafiken omorganiseras. Vidare byggs kompletterande ramper och bullerskydd vid den planskilda anslutningen till Tavastehusleden. Kostnaderna för statens andel av projektet uppgår till 32 miljoner euro. Utöver detta åtar sig Helsingfors stad att genomföra den planskilda anslutningen i Stensböle med därtill hörande gatuarrangemang (25 miljoner euro).

På riksväg 4 i Rovaniemi förlängs sträckan med dubbla körbanor fram till Oijustie och dessutom byggs planskilda anslutningar vid Oijustie och Vierustie, förbättras bullerbekämpningen samt arrangemangen för gång-, cykel- och mopedtrafik och byggs vissa gator och gatuanslutningar om. Kostnaderna för projektet är 25 miljoner euro, varav statens andel är 23 miljoner euro.

Riksväg 5 i S:t Michel byggs om till en väg med fyra körfält mellan Pitkäjärvi och Visulahti. Samtidigt förbättras de planskilda anslutningarna och byggs nya grundvatten- och bullerskydd. Projektet åtgärdar kapacitetsproblemen i trafiken på riksväg 5 på det livligast trafikerade stället i S:t Michel. Kostnaderna för projektet är 27 miljoner euro, varav statens andel är 24 miljoner euro.

Riksväg 7 (E18) mellan Fredrikshamn och Vaalimaa byggs som motorväg på hela sträckan (32 km) norr om den nuvarande vägen. På vägavsnittet byggs fem planskilda anslutningar. Projektet omfattar också parkeringsplatsen för långtradare i Vaalimaa. Investeringskostnaden för projektet är 265 miljoner euro. Projektet är planerat att genomföras som ett livscykelprojekt i partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn. Avtalsperioden avses vara 15-20 år och kostnaderna för avtalsperioden beräknas uppgå till 660 miljoner euro. Projektets byggarbeten är planerade till åren 2015-2018.

För genomförande av tidigare beslutade projekt reserveras 378 miljoner euro. Dessutom reserveras 91 miljoner euro för återbetalning av redan slutförda livscykelprojekt och efterfinansiering av projekt.


Tilläggsfinansiering för reparation av vägnätet

För underhåll av det statliga trafiknätet föreslås 1 061 miljoner euro. Säkerheten, smidigheten och punktligheten i tågtrafiken förbättras med hjälp av att man reparerar tjälfarliga och mjuka ställen på tågbanorna. De totala kostnaderna för projektet är 85 miljoner euro, varav anslaget för år 2014 är 5 miljoner euro. Råvirkesterminaler byggs om och anläggs för sammanlagt 40 miljoner euro, och år 2014 anvisas projektet ett anslag på 5 miljoner euro.

Finlands logistiska konkurrenskraft förbättras av att mått och massor på tunga godstransportfordon och fordonskombinationer höjs. Under denna ramperiod har regeringen anvisat totalt 55 miljoner euro finansiering för att förbättra och reparera de platser i vägnätet som är särskilt kritiska med tanke på logistiken. År 2014 finansieras logistikprojektet med 15 miljoner euro.

En ny isbrytare blir klar inför verksamhetsperioden 2015-2016. För år 2014 föreslås ett anslag på 46 miljoner euro för att täcka kostnader i samband med anskaffningen av isbrytaren. De totala kostnaderna för isbrytaren är 125 miljoner euro, varav 120 miljoner euro är kostnader för anskaffningen av en konventionell isbrytare och 5 miljoner euro kostnader för iordningställande av utrustning för oljebekämpning.

I byggandet av västmetron mellan Gräsviken i Helsingfors och Mattby i Esbo deltar staten med en finansieringsandel på 30 procent. För år 2014 föreslås västmetron ett anslag på 55,7 miljoner euro.

Anslaget för underhåll och förbättring av enskilda vägar föreslås vara 5 miljoner euro.


Trafiktjänster köps och stöds med 227,3 miljoner euro

Anslaget för att köpa trafiktjänster och stödja trafiken föreslås uppgå till 227,3 miljoner euro. Det föreslås att anslaget fördelas enligt följande:
- förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport 84,7 miljoner euro
- miljöstöd för fartyg 20 miljoner euro
- statsunderstöd som betalas ur lästavgifterna 0,8 miljoner euro
- prisstöd för lotsning 4,2 miljoner euro
- köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster 100,8 miljoner euro (i summan ingår en uppskattning av statens biljettintäkter på 1,7 miljoner euro till följd av det ändrade sättet att ordna kollektivtrafiken)
- förbindelsefartygstrafiken i skärgården 16,0 miljoner euro
- statsunderstöd för utbildning 0,8 miljoner euro

För stöd av lokal och regional trafik föreslås 30,8 miljoner euro. Busstrafiken i dess nuvarande form måste omorganiseras när trafikeringsavtalen för övergångsperioden enligt kollektivtrafiklagen upphör att gälla mellan åren 2014 och 2019. En stor del av trafikeringsavtalen för övergångsperioden löper ut den 30 juni 2014. Efter övergångsperioden ska de behöriga myndigheterna ordna kollektivtrafiken inom deras respektive område. Ändringen påverkar också de biljettyper som beviljas statsunderstöd. Staten svarar för de lokala köpen så att den i regel betalar trafikidkaren en direkt ersättning i stället för att stödja kommunerna. Kommunerna betalar också framöver sin andel av kostnaderna.

Fjärrtrafik med tåg köps på basis av ett avtal mellan KM och VR-Group Ab till ett värde av 34 miljoner euro. Närtrafiktjänster med tåg köps för 9,1 miljoner euro.

Staten stödjer den regionala kollektivtrafiken i Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg med ett anslag på 12,75 miljoner euro. Stödet förutsätter att finansieringen höjer servicenivån i dessa regioners kollektivtrafik och därigenom ökar användningen av kollektivtrafiken och dess marknadsandel samt förbättrar dess konkurrenskraft. För stöd av kollektivtrafiken i medelstora stadsregioner reserveras 10 miljoner euro.

Förbindelsefartygstrafik i skärgården köps till ett värde av 10,7 miljoner euro. Med anslaget finansieras den trafik i Skärgårdshavet som Trafikverket ansvarar för. Dessutom understöds ringvägarna i Sibbo, Ekenäs och Åbolands skärgård.

På rutten Kotka-Pyttis och i Hitis har staten ingått ett 10-årigt avtal med serviceproducenterna om köp av förbindelsefartygstjänster. Förbindelsefartygstjänsterna uppskattas orsaka kostnader på ca 5,3 miljoner euro per år.


Anpassningen till lägre gränsvärden för svavelutsläpp underlättas

För investeringar i syfte att förbättra fartygens miljöskydd anvisas 20 miljoner euro. I statsbudgeten för år 2013 beviljades en fullmakt på 30 miljoner euro som stöd för kostnaderna för sådana investeringar i anordningar som i efterhand, i syfte att förbättra miljöskyddet, installeras i fartyg som redan är i drift. I 2013 års statsbudget anvisades 10 miljoner euro för detta ändamål. Det återstående beloppet på 20 miljoner euro föreslås nu för statsbudgeten för år 2014.


Anslaget till Rundradion indexjusteras

Rundradions allmännyttiga verksamhet finansieras med medel ur statens televisions- och radiofond. Överföringen till fonden finansieras med rundradioskatten. Anslaget höjs med 10,5 miljoner euro. År 2013 var anslaget 500 miljoner euro. Anslagsbeloppet justeras årligen så att det motsvarar ändringen i kostnadsnivån. Som grund för justeringen används ett index som består av levnadskostnadsindexet och förtjänstnivåindexet.

För att inrätta ett cybersäkerhetscenter vid Kommunikationsverket reserveras 1 miljon euro.

Statsrådet ställde år 2008 som mål att det senast i slutet av år 2015 i hela Finland finns tillgång till ett optiskt fibernät eller ett kabelnät som möjliggör en överföringshastighet på 100 Mbit/s, eller något annat nät med jämförbara egenskaper, och att nätet finns på högst två kilometers avstånd från bostäder eller organisationers driftställen. Projektet fortsätter. För år 2014 föreslås ett anslag på 10,5 miljoner euro till bredbandsprojektet i glesbygdsområden.

Stödet till tidningspressen bibehålls oförändrat och är 0,5 miljon euro.


Offentliga datalager öppnas

Öppnandet av offentliga avgiftsfria datalager fortsätter. År 2014 öppnas trafikinformation samt väder- och radardata för att sporra nya tjänster och ny affärsverksamhet.

Av Trafikverkets datalager öppnas kollektivtrafikens rutt- och tidtabellsinformation samt uppgifter om trafiknätet (Digiroad2). Trafiksäkerhetsverket utvecklar sitt system för fordonsinformation, vilket möjliggör anonymisering av information och nya gränssnitt. Av Meteorologiska institutets datamaterial öppnas förutom väder- och radardata även flygplatsobservationer. Av budgetfinansieringen anvisas ca 6,7 miljoner euro för att göra det möjligt att öppna dessa datalager.


ICOS-huvudkvarter till Finland

Huvudkvarteret för Europeiska observationssystemet för växthusgasmätningar (ICOS) inrättas i Finland, i samband med Meteorologiska institutet. ICOS är ett nätverk av europeiska forskare och mätstationer med uppgift att följa upp halter, emissioner och upptag av växthusgaser. Kommunikationsministeriet reserverar 1,25 miljoner euro för driften av huvudkvarteret. Undervisnings- och kulturministeriet deltar i finansieringen av projektet.


Ytterligare information:

Sarianne Hartonen, trafikministerns specialmedarbetare, tfn 0295 34 2325
Antton Rönnholm, trafikministerns specialmedarbetare, tfn 0295 34 2676
Minna Kivimäki, avdelningschef, tfn 040 754 9871 (trafik och transport)
Juhapekka Ristola, avdelningschef, tfn 0400 788 530 (kommunikation)
Pekka Plathan, överdirektör, tfn 050 566 8176 (Meteorologiska institutet)
Jaana Kuusisto, ekonomidirektör, tfn 040 837 8839