Regeringen vill tillåta fjärrlotsning

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2018 13.29
Pressmeddelande
Pilot boat (Photo: Jeffrey B. Banke / Shutterstock)
Pilot boat (Photo: Jeffrey B. Banke / Shutterstock)

Regeringen föreslår att lotsningslagen ska ändras så att det blir möjligt för lotsen att sköta sina uppgifter någon annanstans än ombord på det lotsade fartyget. I den föreslagna lagen är det Transport- och kommunikationsverket som på ansökan av lotsningsbolaget beviljar ett tillstånd till fjärrlotsning för högst fem år.

Propositionen överlämnades till riksdagen den 8 november 2018.

Fjärrlotsningen väntas till en början vara småskalig försöksverksamhet för att utreda hur fjärrlotsning ska kunna utnyttjas och hur det i framtiden lönar sig att organisera den.

Med hjälp av försöksverksamheten kan man framöver fastställa krav som möjliggör en trygg lotsning utan att lotsen fysiskt stiger ombord. På lång sikt är avsikten att förbättra säkerheten och effektiviteten i lotsningsverksamheten samt att främja testning av ny teknik och ett mer omfattande utnyttjande av information inom lotsningen.

Transport- och kommunikationsverket avses kunna bevilja tillstånd till fjärrlotsning förutsatt att fjärrlotsningen inte medför fara för fartygstrafikens säkerhet eller olägenhet för miljön eller annan fartygstrafik. Det föreslås att tillståndet också ska kunna förenas med andra villkor och att Transport- och kommunikationsverket övervakar att villkoren iakttas.

Fjärrlotsningen påverkar inte de skyldigheter eller det ansvar lotsningsbolaget, befälhavaren eller lotsen har enligt lotsningslagen, eller lagens övriga bestämmelser. Lotsen ska i regel fortfarande ansvara för lotsningen även om den sker som fjärrlotsning, dvs. annanstans än ombord på det lotsade fartyget.

Enligt förslaget avses lotsen dock inte ansvara för fjärrlotsningen, om de olika sätten för att genomföra fjärrlotsningen eller en störning i kommunikationsförbindelserna hindrar lotsen från att agera enligt sitt uppdrag. Fartygets befälhavare och lotsen föreslås rätt att vägra fjärrlotsning.

Dessutom föreslås i lagen ändringar som gäller tillfälliga lotsplatser, Försvarsmaktens möjlighet att befria utländska statsfartyg från skyldigheten att anlita lots och lotsningsbolagets skyldighet att försäkra sig om att lotsarna har gällande styrsedlar.

Ytterligare information:

Mira Karppanen, överinspektör, 0295 342 094

Tero Jokilehto, specialsakkunnig, 0295 342 782