Regeringen understöder skärpningar av CO2-utsläppen för tunga fordon – biogasen ska beaktas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.3.2023 13.27 | Publicerad på svenska 30.3.2023 kl. 15.03
Pressmeddelande
Eldrivna lastbilar bredvid varandra, föraren går bredvid en lastbil. På ellastbilens sida står det ”Ladda för framtiden” och bredvid finns en stickpropp och ett batteri avbildat.
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM

Statsrådet lämnade den 30 mars 2023 en U-skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om en skärpning av koldioxidutsläppsgränserna för nya tunga fordon som släpps ut på marknaden i EU. Statsrådet understöder det förslag som Europeiska kommissionen lägger fram om att skärpa utsläppsgränserna för tunga fordon.

Gränsvärdena främjar tillverkningen av utsläppsfria och allt mer energieffektiva fordon och förbättrar således tillgången till dem också i Finland. Statsrådet anser det dock vara ytterst viktigt att målet för 2040 inte skärps ytterligare vid den fortsatta behandlingen. Det bör också finnas utrymme för andra drivkrafter utöver el och väte. Vid de fortsatta förhandlingarna bör man utöver el och väte beakta användningen av förnybar metan och flytande förnybara bränslen. 

Europeiska kommissionen lade fram sitt förslag till förordning den 14 februari 2023. Förordningen styr tillverkningen och försäljningen av utsläppsfria fordon, det vill säga renodlade elfordon och vätefordon. Enligt förslaget ska utsläppen skärpas gradvis. År 2030 ska utsläppen från nya tunga fordon som registreras första gången i EU vara i genomsnitt 45 procent lägre. Det nuvarande målet är att minska utsläppen med 30 procent. Därtill ska utsläppen enligt förslaget minskas med 65 procent fram till 2035 och med 90 procent fram till 2040.

Vid den fortsatta beredningen ska förslagets närmare konsekvenser för Finland beaktas

Statsrådet anser det vara ändamålsenligt att förordningens tillämpningsområde utvidgas till att omfatta bussar, släpvagnar och lätta lastbilar. I fråga om tyngre fordon bör utvidgningen av tillämpningsområdet dock ännu bedömas vid den fortsatta beredningen. Statsrådet konstaterar dessutom att man vid den fortsatta beredningen av förslaget bör bedöma de närmare konsekvenserna av förslaget för Finland och av de ändringar som ska göras i det.

Regeringen understöder också främjande av behoven i fråga om beräkning av utsläpp från ovanligt stora fordonskombinationer. Den nuvarande utsläppsberäkningen beaktar inte den betydande utsläppsminskningseffekten av större laster.

Statsrådet understöder kommissionens förslag om att alla nya stadsbussar ska vara utsläppsfria 2030. Dessutom anser statsrådet det vara ändamålsenligt att det undantag som ingår i förslaget till förordning för små fordonstillverkare och vissa fordon, såsom arbetsmaskiner, lämnas utanför tillämpningsområdet. 

Enligt kommissionens förslag ska förordningen ses över på nytt 2028 när marknaden har utvecklats.

Vad händer härnäst?

Regeringen lämnade en U-skrivelse i frågan till riksdagen den 30 mars 2023. U-skrivelsen ska behandlas i stora utskottet, till vilket de berörda fackutskotten yttrar sig.

Behandlingen av förslaget till rättsakt inleds i miljöarbetsgruppen vid Europeiska unionens råd och i Europaparlamentet där man tar ställning till förslaget innan trepartsförhandlingarna inleds. 

Ytterligare information:

Sara Österberg, överinspektör, tfn 050 571 5019, [email protected]