Regeringen stöder sjötransporter under coronakrisen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2020 13.38 | Publicerad på svenska 17.12.2020 kl. 14.49
Pressmeddelande
Fartyg i Östersjön (Foto: Teemu Tretjakov/Shutterstock)
Fartyg i Östersjön (Foto: Teemu Tretjakov/Shutterstock)

Regeringen vill lindra de ekonomiska skador som covid-19-pandemin orsakar sjöfartsbranschen och främja kontinuiteten i sjötransporterna.

Regeringen föreslog den 17 december 2020 att lagen om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport ska stadfästas. Lagen träder i kraft den 1 januari 2021.

I och med ändringen kommer staten i form av stöd till sjöfarten att betala tillbaka till arbetsgivarna arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, arbetsgivarandelen av arbetslöshetsförsäkringspremien, arbetsgivarandelen av grupplivförsäkringspremien och arbetsgivarandelen av premien för frivillig olycksfallsförsäkring och tilläggsförsäkring för fritiden. Inga andra stödfaktorer ändras.

Lagen tillämpas endast på stöd av engångsnatur som betalas för kostnader som uppkommit under 2020.

Den 17 december 2020 utfärdade regeringen också en förordning genom vilken giltighetstiden för statsrådets förordning om stödjande av sjöfart förlängs till den 30 juni 2021.

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 reserverades 24,8 miljoner euro för understöd till sjötrafiken. Syftet med dessa understöd är att bidra till att de finländska sjötransporterna är tillräckliga, att förtroendet för sjöfarten återställs och att rederiernas funktionsförmåga upprätthålls.

Transport- och kommunikationsverket Traficom kan ålägga sjöfarten en allmän trafikplikt i fråga om varje förbindelsesträcka, om det är nödvändigt med avseende på tillräckliga trafikförbindelser, försörjningsberedskap och transporter inom den finska utrikeshandeln. Traficom har under hösten öppnat flera ansökningsomgångar för understödd fartygstrafik och beslutat om trafikplikter.

Ytterligare information:

Emmi Nykänen, överinspektör, tfn 0295 342 397

Timo Harakka