Regeringen stöder EU:s förslag om alternativa bränslen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2013 13.58 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.33
Nyhet

EU-kommissionen har förbundit sig att främja alternativa drivmedel, för att användningen ska öka och för att göra det möjligt att trafikera enhetligt i hela Europa. Finlands regering stöder kommissionens strävan.

Enligt regeringen ger de minimikrav på alternativa drivmedel och eldistribution som kommissionen ställt på medlemsländerna Finland en nödvändig marginal för att kunna genomföra införandet på sina egna premisser. Dessutom skapar kommissionens målmedvetna framsteg den stabila verksamhetsmiljö som behövs för att sätta igång investeringar och stöder de finländska målsättningarna samt fungerar som draghjälp i internationella förhandlingar.

Kommissionen presenterade ett åtgärdsprogram, en tidtabell och ett rättsaktsförslag för användningen av alternativa drivmedel den 24 januari 2013. Regeringen skickade en skrivelse gällande kommissionens förslag till riksdagen den 14 mars 2013.

Tidtabellen passar Finland

Den tidtabell som kommissionen presenterat för ibruktagandet av drivmedlen är snäv, men man behöver agera snabbt för att kunna säkerställa en enhetlig och omfattande fördelning av alternativa drivmedel i Europa.

Ministeriet håller på att avsluta det nationella arbetet om framtidens drivkraft, där främjandet av användningen av flytande naturgas (LNG) i fartygstrafiken ingår som en egen helhet. I Finland har det även gjorts långsiktigt arbete för att öka den eldrivna trafiken.

Regeringen anser även att kommissionens åtgärdsprogram och rättsakter påskyndar bland annat skapandet av den infrastruktur som de nya drivmedlen kräver och stöder tillverkarna av trafikmedel i utvecklingen av kompatibelt materiel för konsumenter och företag. Detta öppnar även upp nya verksamhetsmöjligheter för finländskt kunnande och finländska företag.

Senast framförde internationella sjöfartsorganisationen IMO:s generalsekreterare Koji Sekimizu under sitt besök i Finland sin uppfattning om Finland som ett ledande land inom miljövänlig sjöfart och önskade att andra länder skulle följa efter.

Finland har förutom inom specialfrågor som rör sjöfarten även ett särskilt starkt kunnande inom produktionen av hållbara biodrivmedel och lösningar för eldriven trafik samt inom de intelligenta transportsystem som är starkt förknippade med dessa. Det utmanande nordiska klimatet erbjuder en utvecklingsmiljö för nya lösningar och innovationer som intresserar även utomlands.