Regeringen reviderar lotsningslagen: målet är att säkerställa sjösäkerheten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 13.36 | Publicerad på svenska 23.11.2022 kl. 9.23
Pressmeddelande
Lotsfartyg vid en brygga. (Bild: LVM)
Lotsfartyg vid en brygga. (Bild: LVM)

Den 17 november 2022 överlämnade regeringen en proposition om en totalöversyn av lotsningslagen till riksdagen. Syftet med propositionen är att trygga sjösäkerheten i de finländska vattenområdena.

Lotsen ger befälhavaren råd om lokala vattenområden och sjöfart och erbjuder navigationsassistans åt fartyg som trafikerar i farlederna. Syftet med regeringens proposition till riksdagen är att förbättra sjösäkerheten genom mer exakta och jämlika bestämmelser om lotsplikt och befrielse från den. Dessutom kommer propositionen att förbättra den behöriga myndighetens möjligheter att säkerställa tillräcklig kompetens hos lots och personer som befriats från lotsplikt.

Det föreslås att alla minst 50 meter långa fartyg inom de lotspliktiga områdena i Finland framöver i princip ska vara skyldiga att anlita lots. Bestämmelser om gränsen för lotsplikt i huvudfarlederna för handelsfartyg ska ges genom föreskrift av Transport- och kommunikationsverket.

Genom lagförslaget kommer sjöfartsaktörer att förutsättas besitta kunnande som visas på ett mer kvalitativt sätt än för närvarande. De nuvarande linjelotsbreven och dispenserna ska ersättas med farleds- och områdesspecifika certifikat som befriar från lotsplikt.

Genom lotsningslagens revideringsförslag preciseras lotsningsbolagets rätt att vägra tillhandahålla lotsningstjänster eller att avbryta lotsningsverksamhet. I lagen ska det också föreskrivas om nya skyldigheter för lotsningsbolagen. Dessa hänför sig till tillhandahållandet av lotsningstjänster, bolagets beredskap för exceptionella situationer och verksamhetens nationella säkerhet.

I regeringspropositionen ska också påföljdsförfarandena preciseras. Lotsarnas och lotsningsbolagets övriga personals tjänsteansvar ska preciseras och Transport- och kommunikationsverket ska ges möjlighet att ingripa i felaktig verksamhet genom att påföra en påföljdsavgift.

I lagförslaget ska det ingå en bestämmelse om grunderna för ersättning till lotsningsbolaget för inkomstförlust. Bestämmelsen tryggar upprätthållandet av lotsningsverksamheten i Saima kanal och Saimens övriga vattenområde även i undantagssituationer.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats.

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottsbehandling, och när utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen i plenum.

Lagändringarna avses träda i kraft den 1 juni 2023.

Ytterligare information:

Katja Peltola, specialsakkunnig, katja.peltola(a)gov.fi, tfn 050530 2175

Pyry Takala, enhetsdirektör, pyry.takala(a)gov.fi, tfn 050 911 7627