Regeringen håller fast vid målet om en hastighet på upp till 100 megabit per sekund för bredbandsförbindelser

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2012 13.15 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.41
Pressmeddelande

Regeringen har fattat ett principbeslut där riktlinjerna för utvecklingen av både vanliga och supersnabba internetförbindelser dras upp.

Målet om att alla i Finland ska ha tillgång till bredbandsförbindelser med en hastighet på upp till 100 megabit per sekund (Mbit/s) före utgången av år 2015 fortsätter enligt principbeslutet att gälla under hela valperioden. Supersnabba bredbandsuppkopplingar på 100 Mbit/s ska finnas på högst två kilometers avstånd från permanenta bostäder före utgången av år 2015.

För att främja utbud och efterfrågan på bredbandsförbindelser i områden där marknadsvillkor råder uppgörs ett åtgärdsprogram före utgången av år 2012. Det offentligt stödda bredbandsprojektet i glesbygdsområden fortsätter, men ny flexibilitet söks i projektfinansieringen.

Utdelningen av stöd enligt landskap upphör, för att medlen ska kunna allokeras till platser där det finns ett verkligt behov. Investeringsfinansieringen av små teleföretag, t.ex. andelslag, och kapitalfinansieringen av nya aktörer underlättas.

Regeringen vill också främja en kostnadseffektiv utbyggnad av bredbandet. Därför revideras landsvägslagen, banlagen och lagen om enskilda vägar så att bredbandskablarna i fortsättningen kan integreras i trafikinfrastrukturen på det sätt som är förmånligast med tanke på helheten.

Dessutom främjas ibruktagandet av nya, förmånligare grävmetoder genom att uppdatera de anvisningar för kabelläggning som kommunerna använder.

Enligt principbeslutet åläggs teleföretagen att aktivare än hittills erbjuda och marknadsföra anslutningar på 1 Mbit/s som hör till de samhällsomfattande tjänsterna. I stället för anslutningar som hör till de samhällsomfattande tjänsterna erbjuder företagen ofta kommersiella bredbandsanslutningar, som inte omfattas av samma kvalitetskrav som de samhällsomfattande tjänsterna. En anslutning som marknadsförs som snabbare, kan i själva verket tidvis fungera långsammare än en anslutning som hör till de samhällsomfattande tjänsterna och vars största variationsintervall bestäms i lagen.

Hastigheten för sådana bredbandsförbindelser som hör till de samhällsomfattande tjänsterna är tills vidare oförändrad, men en höjning av hastigheten till 10 Mbit/s utreds. För närvarande har en vanlig bredbandsförbindelse som hör till de samhällsomfattande tjänsterna en hastighet på 1 Mbit/s.

Regeringen anser att det är motiverat att utreda en högre hastighet, eftersom det är sannolikt att trådlösa bredbandsförbindelser på upp till flera tiotals Mbit/s erbjuds kommersiellt i största delen av landet i slutet av valperioden. Detta är möjligt, eftersom ibruktagandet av ett 800 MHz frekvensområde håller på att förberedas.

Dessutom evalueras hur utbud och efterfrågan på bredbandsuppkopplingar till fritidsbostäder kan främjas på bästa sätt. Utredningen ska vara klar före slutet av mars 2013.

Ytterligare information
Juha Parantainen, byggnadsråd, tfn 040 756 9601