Regeringen förslår ändringar i luftfartslagen i fråga om drönare och flyghinder

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2022 13.40 | Publicerad på svenska 11.11.2022 kl. 17.15
Pressmeddelande
Bild: Markus Pentikäinen / Keksi
Bild: Markus Pentikäinen / Keksi

Regeringen föreslår ändringar i luftfartslagen och lagen om transportservice. Enligt förslaget ska Transport- och kommunikationsverket Traficom i fortsättningen kunna inrätta ett luftrum där det med stöd av olika tjänster flygs mer kontrollerat med obemannade luftfartyg, s.k. drönare. Det föreslås också att det tillståndsförfarande som gäller flyghinder ändras. 

Hittills har luftrummet för obemannad luftfart reglerats ganska lite. Eftersom antalet drönare ökar, behövs heltäckande bestämmelser. Målet är att luftfartssäkerheten ska bli bättre och att både bemannad och obemannad luftfart ska kunna bedrivas jämsides.

U-space är ett luftrum där både obemannade luftfartyg, dvs. drönare, och bemannade flygplan ska kunna flyga säkert. Luftfartslagen ska i fortsättningen innehålla en bestämmelse om att Transport- och kommunikationsverket genom beslut kan inrätta ett U-space-luftrum för högst tre år. Genom lagändringen genomförs EU:s bestämmelser om U-space.

Med flyghinder avses en konstruktion eller anordning som kan störa eller äventyra flygsäkerheten. Enligt propositionen ska tillstånd för flyghinder fortfarande beviljas av Transport- och kommunikationsverket, men till ansökan ska inte längre behöva fogas ett avgiftsbelagt utlåtande av leverantören av flygtrafikledningstjänster.

Dessutom föreslås vissa ändringar av mindre betydelse i luftfartslagen och lagen om transportservice.

Transport- och kommunikationsverket ska svara för inrättandet av ett gemensamt luftrum för drönare och bemannade flygplan

Genom lagändringen genomförs Europeiska kommissionens U-space-förordningar. Enligt förordningarna bedriver en eller flera leverantörer av U-space-tjänster verksamhet i U-space-luftrum i syfte att tillhandahålla obemannad luftfart olika tjänster, såsom flygtillstånd och positionsuppgifter om övrig trafik. I luftrummet ska dessutom en leverantör tillhandahålla en gemensam informationstjänst. Enligt förordningen får medlemsstaterna själva bestämma om förfarandena för till exempel inrättandet av U-space-luftrum och utnämningen av leverantören av den gemensamma informationstjänsten.

I fortsättningen ska luftfartslagen innehålla en bestämmelse om att Transport- och kommunikationsverket genom beslut kan inrätta ett U-space-luftrum för högst tre år. Genom beslut av statsrådet kan dessutom utses en leverantör av gemensamma informationstjänster för U-space. Den leverantören ska tillhandahålla informationstjänster med exklusiv rätt till sådana som flyger i ett eller flera U-Space-luftrum. Alternativt kan informationsutbudet bildas av uppgifter från befintliga tjänsteleverantörer, och då svarar Transport- och kommunikationsverket eller en tjänsteleverantör som verket befullmäktigat för tillhandahållandet av informationen. Transport- och kommunikationsverket får utfärda föreskrifter om vilka data som olika tjänsteleverantörer ska göra tillgängliga för användarna av U-space.

Vid ansökan om flyghindertillstånd behövs inte längre något utlåtande av leverantören av flygtrafikledningstjänst

För flyghinder som uppfyller vissa kriterier ska enligt luftfartslagen sökas flyghindertillstånd hos Transport- och kommunikationsverket. I propositionen föreslås att flyghindertillstånden fortsatt ska beviljas av Transport- och kommunikationsverket, men att ansökan inte längre behöver åtföljas av ett utlåtande av leverantören av flygtrafikledningstjänst. I och med ändringen får Transport- och kommunikationsverket en större roll, eftersom den innebär att verket ska analysera ansökningarna om flyghindertillstånd och vid behov begära utlåtanden som stöd för sina beslut.

Till lagen fogas en bestämmelse om förande av ett register över flyghinder och om möjligheten att lägga ut registerföringen på en extern leverantör. Registret över flyghinder förs för närvarande av Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab.

Vad görs härnäst?

Den proposition som regeringen den 10 november 2022 överlämnade till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum). Därefter lämnas propositionen till utskottsbehandling.

Lagarna avses träda i kraft den 26 januari 2023. De föreslagna bestämmelserna om förfarandet för flyghindertillstånd avses dock träda i kraft den 1 oktober 2023.

Mer information:

Iida Huhtanen, regeringssekreterare, tfn 0295 342 613, [email protected]