Regeringen föreslår lagändringar för effektivare informationsutbyte mellan myndigheter vid kränkningar av informationssäkerheten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2022 13.25 | Publicerad på svenska 31.10.2022 kl. 12.45
Pressmeddelande
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM

Regeringen föreslår ändringar i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. Syftet med ändringarna är att effektivisera informationsutbytet mellan myndigheterna vid kränkningar av informationssäkerheten. Regeringen lämnade en proposition i frågan till riksdagen den 27 oktober 2022.

Genom lagändringarna möjliggörs ett smidigare informationsutbyte mellan myndigheterna i situationer med betydande kränkningar av informationssäkerheten som har eller riskerar att ha allvarliga skadliga konsekvenser för det allmännas beslutsfattande och myndigheternas funktionsförmåga, den nationella säkerheten och försvaret, de nödvändiga social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet, nödvändiga nyttigheter, såsom energi, vatten eller livsmedel, nödvändiga betalnings- och värdepapperstjänster eller samhällets kritiska trafik- och kommunikationstjänster. Dessutom omfattas dataintrång i dessa funktioner.

- Vår proposition förbättrar myndigheternas samarbete genom att utvidga möjligheterna till ömsesidigt informationsutbyte och handräckning. Denna effektiva gemensamma resursanvändning är återigen en unik finländsk lösning. Vår förmåga att reagera på allvarliga cyberattacker kommer att bli mycket bättre, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Propositionen bidrar till förbättrad säkerhet och informationssäkerhet i samhället

Genom lagändringarna förbättras myndigheternas verksamhetsförutsättningar för utredning av sådana kränkningar av informationssäkerheten vars skadliga effekter kan utsträcka sig till kritiska samhällsfunktioner. Samtidigt förbättras säkerheten och informationssäkerheten i hela samhället.

I propositionen utvidgas möjligheterna att ge handräckning mellan myndigheter vid kränkningar av informationssäkerheten. När det gäller Transport- och kommunikationsverket ska beslutsprocessen för handräckningsförfarandet lättas upp. Dessutom föreslås det att förmedlare av kommunikation ska ha rätt att frivilligt lämna ut uppgifter om kränkningar av informationssäkerheten till Transport- och kommunikationsverket för utredning och förebyggande av sådana.

Regeringspropositionen bygger på statsrådets principbeslut om en förbättring av informationssäkerheten och dataskyddet inom kritiska samhällssektorer, som godkändes sommaren 2021.

Propositionen tangerar det utredningsarbete som inrikesministeriet och försvarsministeriet inledde våren 2022, där man på ett bredare plan utvärderar myndigheternas förvaltningsövergripande verksamhetsförutsättningar för att säkerställa cybersäkerheten, bekämpa cyberbrottslighet och cyberförsvaret. Projekten ska beredas och samordnas i nära samarbete.

Vad görs härnäst?

Härnäst ska den proposition som regeringen överlämnat till riksdagen bli föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottsbehandling, och när utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen i plenum.

Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft den 1 februari 2023.

Ytterligare information:

Outi Slant, specialsakkunnig, tfn 050 477 9298, [email protected]

Veikko Vauhkonen, specialsakkunnig, tfn 050 340 0578, [email protected]

Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 040 031 6178, [email protected]