Regeringen föreslår för riksdagen att ikraftträdandet av lagarna om lätta bilar ska senareläggas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.9.2019 13.16 | Publicerad på svenska 26.9.2019 kl. 13.24
Pressmeddelande
Bilar (Bild: Shutterstock)
Bilar (Bild: Shutterstock)

Regeringen överlämnade den 26 september 2019 en proposition till riksdagen med förslag om att ikraftträdandet av lagarna om lätta bilar ska senareläggas med ett år, alltså till den 1 november 2020. Avsikten är att man under det kommande året ska utreda om Finlands lagstiftning om lätta bilar kan ändras i enlighet med unionens lagstiftning.

Om det före den föreslagna tidpunkten för ikraftträdandet inte hittas en lösning som överensstämmer med Europeiska unionens lagstiftning är det möjligt att regeringen senare föreslår att de lagar som gäller lätta bilar ska upphävas. 

Att tidpunkten för ikraftträdandet av lagarna om lätta bilar senareläggs har att göra med att Europeiska kommissionen skärpt sin tolkning av hur körkortsdirektivet ska tillämpas på fordon i den så kallade traktorkategorin, till vilken de lätta bilarna i Finland hör. Om lagarna träder i kraft i sin nuvarande form finns det risk för att kommissionen inleder ett överträdelseförfarande mot Finland.

Också justitiekanslerns ställningstagande stöder en senareläggning av ikraftträdandet. Enligt ställningstagandet kan det ur juridisk synpunkt inte rekommenderas att man utfärdar förordningar och föreskrifter som sätter i kraft lagar som enligt kommissionens bedömning strider mot EU-lagstiftningen. På grund av förslaget att senarelägga ikraftträdandet av lagarna har beredningen av förordningarna och föreskrifterna nu avbrutits. 

Alla synpunkter fick understöd i de utlåtanden som lämnats

Kommunikationsministeriet sände den 6 september 2019 på öppen remiss ett utkast till regeringens proposition med förslag till att senarelägga ikraftträdandet av de lagar som gäller lätta bilar.

Vid remisstidens utgång den 19 september 2019 hade ministeriet fått in 41 utlåtanden. Utlåtandena fördelade sig relativt jämnt mellan alternativen att senarelägga ikraftträdandet, att upphäva lagarna och att hålla fast vid den nuvarande tidpunkten för ikraftträdande.

En knapp majoritet av remissinstanserna förespråkade en senareläggning av ikraftträdandet, om man på så vis kan säkerställa trafiksäkerheten och göra lagarna förenliga med EU-lagstiftningen. I flera utlåtanden framhölls också att det omedelbart bör inledas diskussioner med kommissionen för att se till att lagarna blir förenliga med EU-lagstiftningen.

De remissinstanser som stödde ett upphävande av lagarna om lätta bilar upplevde att lätta bilar inverkar negativt på bland annat trafiksäkerheten, smidigheten i trafiken och målen för minskade trafikutsläpp. I de remissvar som stödde ett ikraftträdande av lagarna i enlighet med tidigare beslut hävdades att en senareläggning av ikraftträdandet orsakar konsumenter, företag och olika branscher betydande ekonomisk skada. 

Vad är en lätt bil?

Bestämmelserna om lätta bilar avses ge 15-åringar rätt att med mopedbilskörkort (körkortskategori AM121) framföra en lätt bil som är konverterad från en personbil och som har genomgått ändringsbesiktning. Syftet med lagstiftningen är att förbättra trafiksäkerheten särskilt för unga.

En lätt bil är ett fordon i den så kallade traktorkategorin (kategori T1) som har ändrats från ett fordon i kategori M1, dvs. en personbil, som tagits i bruk 2015 eller senare.

En lätt bils konstruktiva hastighet har begränsats till högst 60 kilometer i timmen och dess vikt i olastat och körklart skick får vara högst 1 500 kg eller, i det fall att fordonets drivkraft är enbart el, högst 1 800 kg.

Lagarna om lätta bilar och de förordningar och föreskrifter som utfärdas med stöd av lagarna var avsedda att träda i kraft den 1 november 2019.

Vad händer härnäst?

Målet är att riksdagen ska godkänna och republikens president stadfästa förslaget om senareläggning av ikraftträdandet innan lagen i sin nuvarande form träder i kraft den 1 november 2019.

Om ikraftträdandet av lagarna om lätta bilar senareläggs, kommer förslag till ändring av lagarna att beredas i nära samarbete med intressegrupper och EU-kommissionen. Avsikten är att så snabbt som möjligt utreda om det på ett sätt som tillfredsställer kommissionen kan hittas en lösning som överensstämmer med körkortsdirektivet. Om ingen sådan lösning hittas är det möjligt att regeringen senare föreslår att de lagar som gäller lätta bilar ska upphävas. 

Förslag till ändring av lagarna eller ett förslag till upphävande av lagarna bör överlämnas till riksdagen så att förslagen hinner behandlas i riksdagen före den nya tidpunkten för ikraftträdande.

Ytterligare information:

Aino Still, specialsakkunnig, tfn 050 573 9433

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916, Twitter @Wirensini