Regeringen föreslår att Världspostföreningens nya konvention stadfästs nationellt

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2022 13.55 | Publicerad på svenska 15.11.2022 kl. 16.17
Pressmeddelande
Postpaket i transport. (Bild: Harry Hykko / Shutterstock)
Postpaket i transport. (Bild: Harry Hykko / Shutterstock)

Regeringen föreslår den 10 november 2022 att lagen om Världspostkonventionen stadfästs. Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

Världspostföreningens (UPU) 27:e kongress hölls i Abidjan på Elfenbenskusten den 9-27 augusti 2021. Kongressen är föreningens högsta beslutsfattande organ som sammanträder vart fjärde år. Vid kongressen förhandlades det om ändringar i konventionen om Världspostföreningen samt föreningens reglemente och fördrag. Dessa trädde i huvudsak i kraft internationellt den 1 juli 2022.

I världspostkonventionen anges centrala bestämmelser om den internationella posttrafiken. Frågorna som behandlades vid kongressen 2021 gällde främst Världspostföreningens och medlemsländernas utsedda operatörers verksamhet. Utsedd operatör i Fastlandsfinland enligt världspostföreningen är Posten Ab.

Ändringar av Världspostkonventionerna antas i form av nya konventioner som ersätter tidigare befintliga konventioner. Målet med konventionen som nu ska antas är att den internationella posttrafiken ska fungera bättre och samarbetet mellan aktörerna inom branschen förbättras.

En del av den tidigare konventionens bestämmelser togs in i den nya konventionen i oförändrad form och ändringar gjordes endast i en del av artiklarna. I många fall är det fråga om tekniska ändringar. Finland föreslog dessutom tre nya förbehåll till konventionen, vilka godkändes vid kongressen 2021.

Vad händer härnäst?

Lagen avses träda i kraft samtidigt som konventionen träder i kraft för Finlands del, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Ytterligare information

Inka Näkkäläjärvi, specialsakkunnig, inka.nakkalajarvi(a)gov.fi, tfn 050 475 2740