Regeringen föreslår att staten också i fortsättningen har ensamrätt till lotsning

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2009 13.49 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att Lotsverket också i fortsättningen behåller ensamrätten till lotsning. Dessutom föreslås att engelska godkänns som språk vid linjelotsning vid sidan av finska och svenska från början av juli 2011.

Regeringen beslutade om innehållet i en proposition om ändring av lotsningslagen den 29 oktober.

Med lagändringen föreslår man att bestämmelserna om ensamrätt i den ikraft varande lagen ska specificeras, så att det på Finlands territorialvatten blir straffbart att anlita andra än Lotsverkets lotsar. En öppning av lotsningsverksamheten för konkurrens skulle försvåra tillgången på lotsningstjänster och förorsaka risksituationer i trafiken till sjöss. Då lotsningsverksamheten förblir en ensamrätt för staten kan man också säkra att det på Saimen och i Bottenviken finns tillgång till lotsningstjänster till rimligt pris även i fortsättningen.

Genom att vid linjelotsning godkänna engelska som tredje officiella språk vid sidan av finska och svenska vill man göra språkpraxisen vid lotsning klarare. Engelska är för närvarande det näst mest använda språket på Finlands territorialvatten och språket i den internationella fartygstrafikservicen VTS. Utredningar visar att en ökad användning av engelska är ett bra sätt att kontrollera riskerna i sjösäkerheten.

Ibruktagandet av engelska höjer andelen linjelotsning till närmare 70 procent av lotsningsmarknaden. Den återstående andelen på cirka 30 procent av lotsningarna föreslås bli en ensamrätt för Lotsverket.

Under hösten 2007 uppstod oenighet om tolkningen av lotsningslagen i fråga om huruvida endast Lotsverket får erbjuda lotsningstjänster. Också justitiekansler tog ställning i ärendet och ansåg att bestämmelserna i frågan är skrivna så att de begränsar rätten att erbjuda lotsningstjänster till Lotsverket. Justitiekansler framställde att lagstiftningen till den här delen görs klarare.

Regeringen vill före utgången av valperioden närmare klarlägga förutsättningarna att öppna lotsningsverksamheten för konkurrens. Då utredningen är gjord kan man objektivt jämföra fördelar och nackdelar med att öppna konkurrensen.

Även om avsikten med regeringens förslag endast är att klarlägga tolkningen av den lag som är i kraft har regeringen beslutat anhålla om utlåtande av grundlagsutskottet.

Ytterligare information:
regeringsrådet Minna Kivimäki, tfn (09) 160 28013, 040 754 9871