Regeringen föreslår att de farledstjänster som staten behöver ska tryggas i lag

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2010 13.33 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.23
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att en lag stiftas om tryggande av farledstjänsterna för åren 2011 och 2012. Med lagen kompletteras omorganiseringen av funktionerna i sjöfartsbranschen. Syftet med propositionen är att säkra att marknaden för farledstjänster öppnas balanserat. Propositionen tryggar tillgången på statliga farledstjänster överallt i Finland och inom den arrenderade delen av Saima kanal.

Regeringen beslutade om innehållet i en lagproposition i frågan den 21 oktober. Republikens president har för avsikt att överlämna propositionen till riksdagen på fredagen.

Regeringen föreslår att Trafikverket under en övergångsperiod på två år kan ålägga Meritaito Ab att tillhandahålla sjömätnings- och farledstjänster samt tjänster för drift och underhåll av kanaler. I förslaget fastställs också grunderna för hur man ska bestämma de ersättningar som betalas till bolaget.

Det av staten helt ägda aktiebolaget Meritaito Ab inledde sin verksamhet i början av detta år. Under 2010 har Meritaito Ab producerat farleds- och sjömätningstjänster som upphandlats som upphandling hos anknutna enheter enligt upphandlingslagen.

Regeringen anser i sitt förslag att ett stegvis öppnande av konkurrensen under en övergångsperiod gör det möjligt för den helhet av tjänster inom farledshållningen som beställs av staten att utvecklas till en fungerande och konkurrensutsatt marknad. De aktörer som är etablerade på marknaden och de som vill etablera sig kan sålunda utveckla utbudet av och innehållet i sina tjänster och beställarmyndigheten kan utveckla upphandlingsförfarandet.

Ytterligare information
regeringsrådet Pekka Kouhia, tfn 09 160 28612 eller 040 771 8522