Regeringen föreslår att bareboat-dubbelregistrering av fartyg ska tillåtas för viss tid

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.2.2021 13.30 | Publicerad på svenska 18.2.2021 kl. 13.45
Pressmeddelande
(Foto: Shutterstock)
(Foto: Shutterstock)

Regeringen föreslår att bareboat-dubbelregistrering av fartyg i Finland ska tillåtas för högst fem år i sänder samtidigt som äganderätten till fartyget har registrerats i en annan stat. Dubbelregistrering av ett fartyg föreslås vara möjlig när ett utländskt fartyg befraktas med ett så kallat bareboat-befraktningsavtal (dvs. utan besättning) till Finland.

Regeringen lämnade en proposition i frågan till riksdagen den 18 februari 2021.

När det gäller nyttjanderätten ska fartyget registreras i Finland, medan registreringen av äganderätten ska kvarstå i ursprungsstaten. Fartyget ska föra finsk flagg och på det ska tillämpas finsk lagstiftning med undantag för frågor som gäller ägande och fartygsinteckning.

Transport- och kommunikationsverket avses fatta beslut om godkännande av registrering av fartygets drift. En förutsättning för godkännande är bland annat att fartygets drift leds och kontrolleras från Finland.

Enligt propositionen kommer dubbelregistreringen att medföra flexibilitet i rederiernas verksamhet och kan eventuellt öka andelen ny tonnage som seglar under finsk flagg. Detta främjar de finländska rederiernas konkurrenskraft och skapar arbetsplatser för sjöfolket i Finland.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare för utskottsbehandling i kommunikationsutskottet. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Ytterligare information:

Katja Peltola, överinspektör, tfn 050 530 2175

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916, Twitter: @WirenSini