Regeringen föreslår anslag för understödjande av fartygstrafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2020 9.08 | Publicerad på svenska 12.6.2020 kl. 20.24
Pressmeddelande
Fartyget återvänder till hamnen (Foto: Shutterstock)
Fartyget återvänder till hamnen (Foto: Shutterstock)

Regeringen har kompletterat sin proposition till riksdagen om den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020.

Regeringen föreslår ett tilläggsanslag på 24,8 miljoner euro, vilket gör det möjligt att bevilja understöd till last- och passagerarfartygsrederierna för att stödja trafiken.

- Med tanke på Finlands ekonomi och näringsliv är det ytterst viktigt att sjötransporterna fungerar under alla förhållanden. Vi vill se till att sjötransportkapaciteten är tillräcklig och att rederierna hålls funktionsdugliga. Det primära målet är att trafiken ska fungera på marknadsvillkor och börja återhämta sig när coronabegränsningarna gradvis upphävs. Detta anslag gör det dock möjligt att stödja rederiernas trafik om det visar sig nödvändigt, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Till följd av coronakrisen och restriktionerna i anslutning till den har de finländska last- och passagerarfartygsrederiernas kassaflöde minskat betydligt och deras verksamhetsförutsättningar har försämrats.

Enligt propositionen kan Transport- och kommunikationsverket bevilja ett understöd på sammanlagt högst ca 25 miljoner euro till last- och passagerarfartygsrederier för trafik i en situation som orsakats av coronapandemin.

Syftet med tilläggsanslaget är att upprätthålla beredskapen att stödja trafiken ifall det anses nödvändigt med tanke på omständigheterna.

Ett villkor för beviljande av understöd ska vara att det rederi som ansökt om understödet åläggs att tillhandahålla offentliga tjänster eller åläggs någon annan trafikplikt i fråga om den understödda rutten, fartyget eller turtätheten.

Kommunikationsministeriet ansvarar för beviljandet och övervakningen av understödet. Det föreslås att närmare bestämmelser om villkoren för och förutsättningarna för beviljande av understöd utfärdas genom förordning av statsrådet. Understödet ska också uppfylla de villkor som ställs i EU:s regler om statligt stöd.

Regeringen överlämnade sin fjärde tilläggsbudgetproposition för 2020 till riksdagen den 5 juni 2020. Regeringen kompletterade propositionen den 11 juni 2020.

Mer information:

Miikka Rainiala, enhetsdirektör, tfn 050 571 7751


Timo Harakka