Regeringen föreslår ändringar i fordonslagen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 13.50 | Publicerad på svenska 24.11.2022 kl. 9.46
Pressmeddelande
En transportrobot. (Bild: Markus Pentikäinen, Keksi/LVM)
En transportrobot. (Bild: Markus Pentikäinen, Keksi/LVM)

Regeringen föreslår ändringar i fordonslagen och de lagar som har samband med den. Regeringen lämnade en proposition i frågan till riksdagen den 17 november 2022.

I propositionen föreslås att det ska införas ett tydligare förbud mot manipulation av utsläpp och mer kännbara sanktioner, att drivkraftsändringar dvs. konverteringar av fordon ska tillåtas omfattande, att försök med automation i vägtrafiken ska främjas och att regleringen om små transportrobotar ska förtydligas.

Syftet med propositionen är också att man i den nationella lagstiftningen ska göra de ändringar som förutsätts i EU:s genomförandeförordning om övervakning och rapportering av koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon.

Propositionen baserar sig på de behov som framkom i samband med den tidigare revideringen av fordonslagen, utvecklingen av tekniken och den internationella regleringen samt skrivningarna i färdplanen för fossilfria transporter i fråga om drivkraftskonverteringar.

Förbudet mot utsläppsmanipulationer och godkännandet av konverteringar syftar till att minska utsläppen från trafik- och transportsektorn

Genom ändringen av lagen främjas ett flexiblare genomförande av fordonskonverteringar. Transport- och kommunikationsverket utfärdar närmare föreskrifter om de tekniska krav och förutsättningar för utförande som hänför sig till konverteringar.

Syftet med kompletteringen av fordonslagen är också att förtydliga bestämmelserna om utsläppsmanipulation. Genom regleringen förbjuds försäljning och montering av anordningar som används vid utsläppsmanipulation. Ändring av fordon genom manipulering av utsläpp ska också vara förbjudet.

- Vi tar än en gång viktiga steg för att minska utsläppen från trafik- och transportsektorn. Vi ska möjliggöra drivkraftsändringar, såsom etanolkonverteringar, på ett mer flexibelt sätt än för närvarande. Dessutom ska regleringen på ett mer entydigt sätt än tidigare förbjuda utsläppsmanipulation, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Genom regleringen skärps också sanktionerna mot utsläppsmanipulation, dvs. påförandet av avgift för trafikförseelse och påföljdsavgift. Påföljdsavgiften påförs av Transport- och kommunikationsverket. Syftet är att utrota affärsverksamhet som grundar sig på utsläppsmanipulation och användningen av utsläppsmanipulerade fordon i vägtrafiken. På detta sätt vill man minska utsläppen från i synnerhet trafik- och transportsektorn.

Automationstestningen främjas och bestämmelserna om små transportrobotar förtydligas

Regleringen kommer att möjliggöra försöks- och testningsverksamhet på allmän väg med fordon utrustade med automatiska körsystem, även utan människa som framför fordonet, samt avgiftsbeläggande av automationsförsök. Bakom främjandet av automation ligger framför allt ändringen av Wienkonventionen om vägtrafik, vars utnyttjande förutsätter nationella bestämmelser.

I fortsättningen ska små transportrobotar klassificeras som fordon, men de kommer fortfarande att få framföras på gångbanor.

Vad händer härnäst?

Härnäst ska den proposition som regeringen överlämnat till riksdagen bli föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottsbehandling, och när utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen i plenum.

Målet är att lagändringarna ska träda i kraft vid ingången av 2023.

Ytterligare information:

Saara Reinimäki, enhetsdirektör, tfn 050 303 3065, [email protected]