Regeringen fastställde sina ståndpunkter i fråga om Europeiska kommissionens förslag till Euro 7-utsläppsstandarder

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 15.09 | Publicerad på svenska 23.12.2022 kl. 10.21
Pressmeddelande
Bild: Juha Tuomi / Rodeo
Bild: Juha Tuomi / Rodeo

Statsrådet lämnade den 20 december 2022 en U-skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till så kallade Euro 7-utsläppsstandarder. Utsläppsstandarderna gäller hälsoskadliga utsläpp från fordon, såsom kolmonoxid, kolväten, partiklar och kväveoxider. Syftet med förslaget är att minska luftföroreningarna från nya motorfordon som säljs i EU. Statsrådet anser att propositionen i huvudsak kan understödjas.

Europeiska kommissionen lade fram ett förslag till så kallade Euro 7-utsläppsstandarder den 10 november 2022. Med de föreslagna standarderna ska man ersätta tidigare skilda utsläppsbestämmelser som tillämpades på person- och paketbilar samt lastbilar och bussar. Enligt förslaget ska standarderna träda i kraft för nya fordon i juni 2025 för person- och paketbilar och i juli 2027 för tunga fordon.

Euro 7-standarderna blir världens första utsläppsstandarder som går längre än regleringen av avgasutsläpp, eftersom de fastställer gränsvärden också för partikelutsläpp från bromsar och regler för mikroplastutsläpp från däck. Euro 7-standarderna är teknik- och bränsleneutrala, det vill säga utsläppsgränserna är desamma oberoende av om fordonet drivs med bensin, diesel, el eller alternativa bränslen. Dessutom stöder standarderna ibruktagandet av elfordon genom att reglera batteriernas livslängd och därigenom förbättra konsumenternas förtroende för elbilar.

Statsrådet understöder förslagets mål om att minska utsläppen av föroreningar från alla nya fordon. Också förslagen om reglering av batteriers livslängd och mätning av utsläpp är goda. Det är dock viktigt att utreda hur dubbdäck och friktionsdäck som tillverkats med tanke på finländska förhållanden fungerar jämfört med andra däck. Dessutom är det nödvändigt att klargöra vilka inverkningar de föreslagna gränsvärdesskärpningarna har för trafikutsläppen som helhet.

Vad händer härnäst?

Regeringen lämnade en U-skrivelse i frågan till riksdagen den 20 december 2022. U-skrivelsen ska behandlas i stora utskottet, till vilket de berörda fackutskotten yttrar sig.

På EU-nivå behandlas förslaget i Europaparlamentet och rådet. EU-arbetsgrupper kommer att diskutera frågan under de närmaste månaderna.

Ytterligare information:

Mari Kaipomäki, specialsakkunnig, tfn 050 473 2933, [email protected]

Saara Jääskeläinen, trafikråd, tfn 040 015 3745, [email protected]

Sara Österberg, överinspektör, tfn 050 571 5019, [email protected]