Regeringen beslutade om metoder för att minska utsläppen från vägtrafiken – utsläppen ska halveras fram till 2030

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2021 13.43 | Publicerad på svenska 12.5.2021 kl. 13.34
Pressmeddelande
Färdplanen för fossilfria transporter – metoder för att minska utsläpp inom vägtrafiken (Bild: KM)
Färdplanen för fossilfria transporter – metoder för att minska utsläpp inom vägtrafiken (Bild: KM)

Statsrådet fattade den 6 maj 2021 ett principbeslut om minskning av inrikestransporternas utsläpp av växthusgaser, det vill säga om färdplanen för fossilfria transporter. Syftet med färdplanen är att halvera utsläppen från trafik och transporter före utgången av 2030.

Planen gäller i synnerhet växthusgasutsläppen från vägtrafik. Statsrådet fattade också principbeslut om minskning av växthusgasutsläppen från havssjöfart, insjöfart och luftfart.

- Vi lever under en global övergångsperiod där mobilitet och transporter blir mer klimatvänliga. Också i Finland utvecklas ny teknik och smart praxis till exportprodukter. Utsläppsminskningen är i själva verket en följd av effektiva lösningar, som staten erbjuder många stöd och incitament för, såväl för företag som för medborgare, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

- Samtidigt som man fördomsfritt inför nya lösningar måste man se till att det råder social rättvisa. Om trafiken elektrifieras i enlighet med målet, blir också effekten på priset på fossilt bränsle obeaktad. Vi håller noggrant öga på transportkostnaderna, konstaterar Timo Harakka. 

Målet att fram till 2030 halvera växthusgasutsläppen från trafik- och transporter jämfört med nivån 2005 fastställdes i regeringen Sipiläs energi- och klimatstrategi 2016 som en del av Finlands åtagande att uppnå EU:s utsläppsminskningsmål.

Finland ska uppnå nollutsläpp från transporter före 2045. År 2005 var koldioxidutsläppen från vägtrafiken 12,5 miljoner ton vilket innebär att utsläppen ska ligga på ca 6,25 miljoner ton 2030. Genom åtgärderna i principbeslutet eftersträvas en minskning på ytterligare 1,65 miljoner ton koldioxid för att utsläppen ska halveras. Grundprognosen för klimatutsläppen inom trafiken ska uppdateras under våren och sommaren 2021.

Färdplanen omfattar tre olika faser, varav den första innehåller flera stöd och incitament för att främja en utsläppssnål trafik. Kostnaderna för den första fasen hänför sig i huvudsak till åren 2022-26 och uppgår då till sammanlagt cirka 360 miljoner euro. Metoderna i den första fasen och kostnaderna behandlades innan principbeslutet fattades i statsrådets finansutskott den 6 maj. De anslag som främjar åtgärderna ska behandlas i samband med budgeten för 2022 och planen för de offentliga finanserna 2023-26. 

Trafiken orsakar en femtedel av Finlands utsläpp. Vägtrafiken står för cirka 94 procent av utsläppen från den inhemska trafiken. Av utsläppen från den inhemska trafiken är personbilarnas andel cirka 54 procent och paketbilarnas och lastbilarnas andel cirka 41 procent. Spårtrafiken står för under en procent av utsläppen från den nationella trafiken.

Första fasen - stöd för avskaffande av fossila bränslen

Med hjälp av stöd och incitament i den första fasen ersätts fossila bränslen bl.a. med el och biogas, förnyas fordonsparken och höjs energieffektiviteten i trafiksystemet. Det finns 20 åtgärder som ska minska koldioxidutsläppen med uppskattningsvis cirka 0,62 megaton, vilket är mer än en tredjedel av färdplanens mål.

Åtgärder för att ersätta fossila bränslen

1) Inkluderande av biogas och elbränslen i distributionsskyldigheten

2) Stöd för distributionsinfrastruktur till offentliga laddnings- och gastankstationer

3) Stöd för laddningsinfrastruktur till husbolag och arbetsplatser

4) Bedömning av behovet av reglering i fråga om laddningsstationerna vid servicestationer

5) Samanvändning av och roaming för laddningstjänster

Åtgärder för att förnya bilparken 

6) Uppdatering av det bindande CO₂-gränsvärdet för biltillverkare

7) Upphandlingsstöd för renodlade elbilar

8) Stöd för etanol- och gaskonvertering av bilar samt eventuellt också för eldrivna lastbilar

9) Skrotningspremiekampanjer

10) Anskaffningsstöd för el- och gasdrivna paketbilar

11) Anskaffningsstöd för el- och gasdrivna lastbilar

12) Offentlig upphandling av rena fordon

13) Forskning om rena fordon och alternativa drivkrafter

Åtgärder för att effektivisera trafiksystemet

14) Trafiksystemplaner (Trafik 12-planen och städernas planer)

15) Investeringsprogram för gång och cykling och förbättring av förhållandena för dessa

16) Stöd till kollektivtrafiken

17) Stöd för mobilitetsstyrning

18) Stora fordon vid vägtransporter

19) Underhåll av trafikleder

20) Digitalisering av logistiken 

En del av åtgärderna, såsom stödet för anskaffning av gasdrivna lastbilar och renodlade elbilar, pågår redan och det föreslås att de får en fortsättning. För en del av åtgärderna som ska fortsätta har det också föreslagits tilläggsfinansiering. 

Andra fasen - distansarbete, nya transporttjänster och höjning av nivån på distributionsskyldigheten

I pågående projekt bedöms bl.a. distansarbetets och de nya transporttjänsternas inverkan på växthusgasutsläppen. Dessutom utreds hur en höjning av bränslepriserna skulle påverka företag inom olika branscher. En höjning av nivån på distributionsskyldigheten i fråga om förnybara bränslen ska också bedömas. Samtidigt bör tillgången på elbränslen, deras kostnader och inverkan på bränslepriset bedömas. Konsekvensbedömningarna blir klara till hösten 2021. Resultaten utnyttjas när det beslutas om den tredje fasens åtgärder i färdplanen för fossilfria transporter.

Den tredje fasen - vid behov beslut om kompletterande åtgärder 

Den tredje fasen är villkorlig. Före hösten 2021 får man mer information om ovan nämnda utredningar och bl.a. om de lösningar som presenteras i Finlands program för hållbar tillväxt och av finansministeriets arbetsgrupp för utredning av trafikbeskattning samt kring de EU-initiativ som publiceras i sommar. Europeiska kommissionen förväntas i juni lägga fram ett förslag om bl.a. trafikens koppling till utsläppshandeln.

Om målet att halvera utsläppen inte verkar uppnås, fattar regeringen beslut om andra behövliga åtgärder. För detta ändamål fortsätter regeringen att bereda olika åtgärder, såsom beredningen av en trafikskattemodell som baserar sig på nationell handel med utsläppsrätter för fossila bränslen, trafikarbete och vägklasser. 

Hur ska trafiken och transporterna se ut år 2030?

I färdplanen har det fastställts delmål för 2030 och 2045 för trafiksystemets olika delområden. 

1) År 2030 ska det finnas cirka 700 000 eldrivna personbilar och cirka 45 000 eldrivna paketbilar, av vilka minst hälften är renodlade elbilar. År 2020 fanns det 55 318 elbilar, varav 9697 var renodlade elbilar. 

2) År 2030 ska det finnas cirka 130 000 gasbilar. Dessutom ska det på våra finländska vägar röra sig cirka 4600 eldrivna och cirka 6200 gasdrivna lastbilar och bussar. År 2020 fanns det 12 355 gasdrivna personbilar och cirka 300 sådana lastbilar och bussar i Finland. Antalet eldrivna lastbilar och bussar uppgick till cirka 100. 

3) Antalet körkilometrar kommer åren 2030 och 2045 att ligga nära 2019 års nivå. 

4) Energiförbrukningen inom trafiken kommer att minska betydligt. Den återstående energiförbrukningen ska år 2045 täckas med el, väte, biogas, biobränslen och andra förnybara bränslen.

5) Inom stadsregionerna ska man år 2030 och 2045 färdas betydligt mer till fots, med cykel och med olika transporttjänster. På landsbygden kommer bilen att förbli det huvudsakliga trafikslaget, men dess drivmedel ska förändras avsevärt.

Vad händer härnäst?

Lagstiftningsberedningen inleds vid olika ministerier. Anslagen för åtgärdernas genomförande skulle behandlas i samband med budgeten för år 2022 och planen för de offentliga finanserna för 2023-2026.

Hösten 2021 bedömer regeringen om det behövs ytterligare åtgärder för att minska utsläppen från trafiken och transporterna.

Ytterligare information

Förfrågningar om intervjuer med minister Timo Harakka, Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 0400 816 187, susanna.niinivaara(a)lvm.fi

Sabina Lindström, avdelningschef, tfn 040 527 6103, sabina.lindstrom(at)lvm.fi, Twitter @LindstromSabina

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(a)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen