Reformen av sjötrafiklagen på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2018 14.49 | Publicerad på svenska 20.6.2018 kl. 14.54
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har berett ett förslag till ny sjötrafiklag. Utgångspunkten för förslaget är att förbättra säkerheten till sjöss och göra båtkulturen mer ansvarsfull. Samtidigt bereder man sig på att automatiseringen framskrider inom båttrafiken.

Kommunikationsministeriet sände utkastet till regeringens proposition med förslag till sjötrafiklag på remiss den 19 juni 2018.

Genom lagen uppdateras och sammanförs trafikreglerna inom sjötrafiken. I förslaget ingår också ny reglering om befälhavare för fritidsbåtar. Regleringen om hyrbåtar lindras och sanktionssystemet uppdateras.

De föreslagna bestämmelserna om befälhavare föreslås gälla främst trafik med fritidsbåtar. De motsvarar delvis bestämmelserna i sjölagen, men kraven föreslås vara lindrigare. Bestämmelser om befälhavare behövs med tanke på säkerheten för passagerare på farkoster samt för att underlätta övervakningen av sjötrafiken och möjliggöra automatisering.

Enligt propositionen kan som befälhavare betraktas den förare, användare eller någon annan person som styr eller manövrerar farkosten. Båtens befälhavare föreslås ansvara bland annat för att passagerarna är iklädda flytutrustning om förhållandena kräver det.

Målet för de ändringar som gäller hyrbåtsverksamhet är att underlätta hyrbåtsverksamheten och främja delningsekonomin. I propositionen föreslås att alla krav som gäller besiktning av och utrustning på hyrbåtar ska frångås helt. Framöver ska med hyrbåt avses endast bemannade hyrbåtar såsom taxibåtar med förare och  kapacitet för högst tolv passagerare.

Avsikten är att i samband med det föreslagna sanktionssystemet införa ett system med avgift för trafikförseelse som i regel är detsamma som det som föreslås gälla vägtrafiken. Enligt förslaget ska en avgift för trafikförseelse i sjötrafik dock inte kunna påföras för enskilda farkoster utan att farkosten stoppas. Systemet föreslås ersätta det nuvarande systemet med ordningsbot för smärre förseelser.

Sjötrafiklagen har beretts i samarbete med Trafiksäkerhetsverket och intressentgrupper i sektorn. Reformen är ett led i genomförandet av regeringens spetsprojekt för smidigare författningar.

Vad händer härnäst?

Remisstiden går ut den 15 augusti 2018. Begäran om utlåtande har publicerats på adressen www.utlåtande.fi Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänstemannauppdrag.

Alla organisationer och medborgare kan lämna remissyttranden på webben på adressen www.utlåtande.fi eller via e-post till adressen [email protected].

Ytterligare uppgifter:
Irja Vesanen-Nikitin, regeringsråd, tfn 0295 342 544 (t.o.m. 7.7)
Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 0295 342 390
Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 0295 342 585

Anne Berner