Reform av lagstiftningen om transport av farliga ämnen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2018 13.30 | Publicerad på svenska 19.12.2018 kl. 13.35
Pressmeddelande
Ett illustration (Bild: Shutterstock)
Ett illustration (Bild: Shutterstock)

Lagen om transport av farliga ämnen ska ses över. Den gällande lagen trädde i kraft 1994. Det är viktigt att uppdatera lagstiftningen eftersom omvärlden och omständigheterna har förändrats under de gångna 25 åren.

Reformen siktar på smidigare lagstiftning

Reformen ska förbättra trafiksäkerheten, vara gynnsam för miljöns tillstånd och underlätta affärsverksamhet. I reformen beaktas också trafikens automatisering och digitalisering.

Målet är en lag som är tydlig och som också i fortsättningen garanterar en hög säkerhetsnivå. Lagen ska inte orsaka företagen onödig administrativ börda.

Reformen bereds vid kommunikationsministeriet i samarbete med flera myndigheter och olika aktörer inom branschen. Ministeriet har tillsatt en styrgrupp för projektet. Till styrgruppen har kallats företrädare för flera olika förvaltningsområden, företag inom branschen och intresseorganisationer.

Lagstiftningen om transport av farliga ämnen, eller farligt gods, är teknisk och detaljerad. Lagen som reglerar transporterna är en ramlag. Detaljerade bestämmelser och föreskrifter utfärdas genom förordningar av statsrådet och Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter.

Lagstiftningen om transport av farliga ämnen baserar sig huvudsakligen på Europeiska unionens lagstiftning om transport av farligt gods och på internationella avtal. De viktigaste är de avtal för olika transportslag som ingåtts inom ramen för FN:s organisationer.

Vad händer härnäst?

Under reformens första skede utvärderas nuläget ingående, både gällande lagstiftningen och på det praktiska planet. Utkastet till bedömningspromemoria har nu sänts på remiss. Utlåtanden kan lämnas in på webbplatsen utlåtande.fi till och med den 8 februari 2019.

Målet är att ett utkast till ny lag ska kunna sändas på remiss i slutet av 2019 och överlämnas åt riksdagen hösten 2020.

Ytterligare information:
Kimmo Kiiski, trafikråd, tfn tfn 050 539 5346
Katja Viertävä, regeringsråd, tfn tfn 040 771 8522