Rättsakten om digitala tjänster träder i kraft i november – ökat skydd för användarnas rättigheter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.10.2022 13.05 | Publicerad på svenska 31.10.2022 kl. 10.35
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi)
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi)

EU:s rättsakt om digitala tjänster (Digital Services Act) har publicerats i EU:s officiella tidning den 27 oktober 2022 och den träder i kraft i november 2022. Tillämpningen av bestämmelserna i EU börjar stegvis beroende på tjänsteleverantörens storlek och antalet användare. På finländska förmedlingstjänster på internet tillämpas bestämmelsen först från och med den 17 februari 2024.

Kommunikationsministeriet tillsatte i september 2022 en arbetsgrupp för att bereda det nationella genomförandet av och tillsynen över rättsakten om digitala tjänster.

Syftet med rättsakten om digitala tjänster är att skydda användarna mot olagligt innehåll på nätet och säkerställa användarnas grundläggande rättigheter. I rättsakten fastställs tydliga skyldigheter och ansvar för förmedlingstjänstleverantörerna. Rättsakten gäller bland annat webbplattformar såsom tjänster inom sociala medier, nätmarknadsplatser och internetsökmotorer.

I och med rättsakten kommer det att krävas större transparens av webbplattformarna till exempel när det gäller de innehållsrekommendationssystem de använder. Samtidigt kommer ansvarstagandet hos tjänsteleverantörerna att öka när det gäller olagligt innehåll i deras tjänster.

Rättsakten om digitala tjänster är i egenskap av EU-förordning direkt tillämplig rätt. Skyldigheterna har ställts i proportion till typen av förmedlingstjänst och tjänsteleverantörens storlek. 

- Det är viktigt att stora dataplattformar bär ansvar för sitt innehåll så att användarna kan skyddas och tjänsterna är säkrare - i synnerhet för barn och unga. Det måste åstadkommas transparens i rekommendationsalgoritmerna som ofta styr in användarna i desinformation och våldsinriktade diskussioner. Rättsakten är ett betydelsefullt steg mot en säkrare och öppnare webbvärld, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

Skyddet av användarnas rättigheter utgångspunkt

Syftet med rättsakten om digitala tjänster är att trygga tjänsteanvändarnas rättigheter. Genom rättsakten om digitala tjänster förbättras skyddet för minderåriga och regleras riktad reklam via webbplattformar. Användarna av webbplattformar har i och med regleringen möjlighet att få information om vilka reklamer de ser. Användarna får även tillfälle att anmäla sådant olagligt innehåll som de upptäcker. Rättsakten ökar också transparensen när det gäller moderering av webbinnehåll.

Det föreskrivs särskilda skyldigheter för onlineplattformar och sökmotortjänster med minst 45 miljoner EU-användare när det gäller tjänsterna. Dessa aktörer ska analysera och minska riskerna med sina tjänster till exempel för att olagligt innehåll ska spridas via tjänsterna.

EU ökar regleringen

För närvarande utarbetas flera rättsakter om digitala marknader och dataakter inom EU. Syftet med bestämmelserna är att skapa en så fungerande, trygg och rättvis digital verksamhetsmiljö som möjligt. Inom denna helhet träder i november också en författning om den digitala marknaden (Digital Markets Act) i kraft som syftar till att säkerställa en rättvis och öppen digital inre marknad.

Vad görs härnäst?

Rättsakten om digitala tjänster publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 27 oktober 2022. Bestämmelsen träder i kraft den 16 november 2022 och den tillämpas till största delen först från och med den 17 februari 2024. De större finländska webbplattformarna ska dock publicera uppgifter om antalet användare av tjänsterna senast i februari 2023. Det nationella genomförandet bereds av arbetsgruppen som tillsatts av kommunikationsministeriet.

Ytterligare information:

Kreetta Simola, kommunikationsråd, kreetta.simola(a)gov.fi, tfn 050 568 7155

Roosa Patrakka, överinspektör, roosa.patrakka(a)gov.fi, tfn 050 431 7036

Aino Sipari, enhetsdirektör, aino.sipari(a)gov.fi, tfn 050 326 5829