Rapport: Marknaden för nya drivmedel inom trafik-och transportsektorn har till största delen utvecklats i enlighet med målen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2022 16.45 | Publicerad på svenska 16.12.2022 kl. 9.24
Pressmeddelande
(Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)
(Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Kommunikationsministeriet publicerade den 13 december 2022 en uppföljningsrapport som utvärderar bland annat laddnings- och tankningsnätet för el, gas och väte samt hur vanlig el- och gasbilismen har blivit. Enligt rapporten har målen för 2020 i huvudsak uppnåtts. De mål som uppställdes 2017 var dock återhållsamma, och de har skärpts i Färdplanen för fossilfria transporter 2021.

Kommunikationsministeriet tillsatte våren 2022 en arbetsgrupp för att utveckla infrastrukturen för distribution av nya drivkrafter inom vägtrafiken. Arbetsgruppen hade till uppgift att bland annat utarbeta en uppföljningsrapport om hur Finlands nationella distributionsinfrastrukturprogram, som publicerades 2017, har genomförts. Målet med programmet var att det i Finland ska finnas cirka 20 000 elbilar och 5 000 gasdrivna bilar 2020. När det gäller distributionsinfrastrukturen var målet för 2020 minst 2 000 allmänt tillgängliga laddstationer för elbilar och 50 distributionsstationer för fordonsgas.

I arbetsgruppens uppföljningsrapport konstateras att de mål som uppställts för år 2020 i fråga om både el och gas till stora delar har uppnåtts och delvis överskridits. När det gäller el kommer de ursprungliga målen för 2030 sannolikt att överträffas. I Färdplanen för fossilfria transporter stramades dock målen åt betydligt i fråga om el och gas 2021.

I fråga om väte har målet satts till cirka 20 tankningsstationer år 2030. För närvarande har Finland dock endast två vätedrivna fordon i trafik, och inte en enda vätetankningsstation för allmänt bruk. Det är därför tills vidare osäkert om målen för väte kommer att nås.

Rapporten utvärderar dessutom alternativa drivkrafter inom sjötrafiken och flygtrafiken.

Vid utarbetandet av rapporten har bland annat Transport- och kommunikationsverkets översikt från oktober 2022 använts som handlar om nuläget för alternativa bränslen.

Enligt infrastrukturdirektivet som gäller alternativa bränslen (Alternative Fuels Infrastructure Directive) ska medlemsstaterna en gång vart tredje år rapportera till Europeiska kommissionen om genomförandet av det nationella distributionsinfrastrukturprogrammet. Finland har lämnat rapporten till kommissionen i november 2022.

Vad händer härnäst?

Ett utkast till ett nytt nationellt distributionsinfrastrukturprogram blir klart i januari-februari 2023. Kommunikationsministeriet ordnar i februari ett möte för intressentgrupper och en remissbehandling av programmet. Det slutliga programmet blir klart i mars 2023.

Ytterligare information:

Saara Jääskeläinen, trafikråd, tfn 040 015 3745, [email protected]

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, [email protected]