Prognos: Utsläppen från vägtrafiken minskar något snabbare än väntat – orsaken är att elbilar blir allt vanligare

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2021 9.32 | Publicerad på svenska 24.9.2021 kl. 15.18
Pressmeddelande
CO2-utsläpp från trafiken i Finland - basprognos (Källa: VTT och KM)
CO2-utsläpp från trafiken i Finland - basprognos (Källa: VTT och KM)

Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken förutspås minska snabbare än beräknat i Finland på 2020-talet. Enligt en prognos som Teknologiska forskningscentralen VTT utarbetat kommer växthusgasutsläppen från trafiken att med nuvarande åtgärder minska med cirka 40 procent åren 2005-2030. Målet är att utsläppen ska minska med minst 50 procent.

Koldioxidutsläppen från trafiken har minskat med cirka 1,6 megaton mellan 2005 och 2019. Enligt prognosen kommer utsläppen med nuvarande åtgärder att minska med ytterligare cirka 3,4 megaton fram till 2030. Detta innebär en utsläppsminskning på cirka 40 procent åren 2005-2030. År 2020 förutspåddes utsläppen minska med 37 procent. Den viktigaste orsaken till att utsläppen tros minska mer än beräknat är att trafiken i Finland nu förutspås elektrifieras snabbare än vad man tidigare trott.

I prognosen har man endast uppdaterat vägtrafikens andel. När det gäller sjö- och spårtrafiken innehåller prognosen uppgifter för 2020. Utsläppen från den inhemska flygtrafiken räknas inte in i ansvarsfördelningssektorn så de ingår inte i prognosen. För närvarande står vägtrafiken för cirka 94 procent av utsläppen från den inhemska trafiken, sjötrafiken för cirka fem procent och spårtrafiken för mindre än en procent.

Sexhundratusen elbilar i Finland 2030

Andelen el- och gasbilar ökar, medan andelen bensin- och dieselbilar minskar. Enligt en prognos kommer det år 2030 att finnas cirka 600 000 eldrivna personbilar i Finland. Ännu i fjol förutspåddes det att det skulle finnas 350 000 eldrivna bilar. Enligt prognosen kommer det att finnas knappt 25 000 gasdrivna personbilar 2030. Orsaken till det relativt låga antalet gasbilar är osäkerheten i fråga om tillgången på bilar efter 2020-talet. I juni 2021 fanns det sammanlagt cirka 82 000 elbilar och cirka 15 000 gasbilar. 

Enligt prognosen kommer koldioxidutsläppen från nya personbilar främst på grund av elektrifiering att minska med cirka 15 procent fram till 2025 och med cirka 38 procent fram till 2030 jämfört med 2020. Detta motsvarar den gällande EU-lagstiftningens krav på att koldioxidutsläppen från nya bilar 2030 ska vara 37,5 procent lägre i hela EU än 2021. De viktigaste förklarande faktorerna till förändringen är att andelen elbilar ökar av nya personbilar och att energieffektiviteten hos nya förbränningsmotorbilar förbättras. Förbrukningen av förbränningsmotordrivna fordon beräknas minska med cirka tio procent i Finland under åren 2021-2023.

I prognosen har man utnyttjat den nya riksomfattande prognosen för vägtrafiken, som Transport- och kommunikationsverket uppdaterade sommaren 2021. I den prognostiseras utvecklingen av vägtrafikprestationen, dvs. antalet körda kilometer fram till 2050. I prognoserna inverkar elektrifieringen också på trafikprestationen. Elbilar ökar antalet körda kilometrar i prestationsprognosen, eftersom priset på körning beaktas i prognosen och kostnaderna för körning på el är betydligt lägre än för körning med förbränningsmotor. Eftersom en stor del av prestationens tillväxt drivs med elbilar, syns dock inte ökningen av prestationen som en ökning av utsläppen. Prestationerna för förbränningsmotorfordonen minskar betydligt jämfört med den tidigare prestationsprognosen.

Prognosen påverkar målen i färdplanen för fossilfria transporter

Syftet med färdplanen för fossilfria transporter är att halvera utsläppen från den inhemska trafiken fram till 2030 jämfört med 2005. År 2005 var koldioxidutsläppen från vägtrafiken sammanlagt cirka 12,5 megaton vilket innebär att utsläppen ska ligga på cirka 6,25 megaton 2030. Åren 2005-2019 minskade utsläppen med 1,6 megaton. År 2019 gavs den senaste fastställda statistiken. Tidigare har det uppskattats att det behövs nya åtgärder för ca 1,65 megaton för att målet att halvera utsläppen ska nås. Nu är prognosen för utsläppsminskningen fram till 2030 cirka 3,4 megaton, dvs. uppskattningsvis cirka 1,25 megaton saknas i fråga om 2030 års mål.

- Den goda nyheten är att det enligt prognosen nu bara behövs ytterligare åtgärder på cirka 1,25 megaton för en halvering av utsläppen. EU har satt upp nya klimatmål och vi har metoder för att svara på dem. Vi ska till exempel utreda om det är möjligt att höja distributionsskyldigheten för förnybara bränslen, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

I fjol skärptes EU:s gemensamma mål för minskning av utsläppen från 40 procent till 55 procent. Också ansvarsfördelningssektorns och därigenom trafik- och transportsektorns skyldigheter kommer att stramas åt under de närmaste åren.

- Prognosen är naturligtvis förenad med många osäkerhetsfaktorer och därför måste åtgärderna i färdplanen för fossilfria transporter genomföras målmedvetet. Blicken ska fästas på 2045, då växthusgasutsläppen från trafiken ska ligga på noll, fortsätter minister Harakka.

Hur utarbetades prognoserna?

Teknologiska forskningscentralen VTT:s prognos för växthusgasutsläpp från trafiken baserar sig på den statistik som Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket och Statistikcentralen samlar in samt på uppskattningar om framtiden. Prognosen för vägtrafiken har beräknats enligt Aliisa, modellen för bilbestånd, i VTT:s Lipasto-kalkyleringssystem. Prognosen omfattar koldioxidutsläpp, som står för mer än 95 procent av växthusgasutsläppen från trafiken.

Prognosen utgör grunden för beredningen av klimatpolitiken för trafiken. Den utnyttjas vid beräkningen av effekterna av olika åtgärder på växthusgasutsläppen.

Den riksomfattande vägtrafikprestationsprognosen har utarbetats av Transport- och kommunikationsverket i samarbete med kommunikationsministeriet, finansministeriet och VTT. Den innehåller en bedömning av utvecklingen av prestationerna inom person- och godstrafiken fram till 2050. Kalkylerna som hänför sig till trafikprestationerna har tagits fram med hjälp av trafikmodellen Livima som används vid Transport- och kommunikationsverket.

Vad händer härnäst?

Hösten 2021 är det aktuellt att utreda hur mycket utsläppsminskningar man kan åstadkomma genom åtgärderna i den första och andra fasen av färdplanen för fossilfria transporter samt genom åtgärder som föreslagits i andra sammanhang. Åtgärderna som föreslagits i andra sammanhang är till exempel EU:s nya lagstiftningsinitiativ som gäller vägtrafiken.

En helhetsbedömning av hur tillräckliga åtgärderna inom trafik- och transportsektorn och hela ansvarsfördelningssektorn är görs våren 2022 i enlighet med budgetmanglingens klimatriktlinjer.

Ytterligare information:

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(a)gov.fi, Twitter @PaiviAntikainen

Saara Jääskeläinen, trafikråd, tfn 040 015 3745, saara.jaaskelainen(a)gov.fi, Twitter @SaaraJskelinen1