Principbeslutet om vägtrafiksäkerheten tar sikte på framtiden

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2016 13.46 | Publicerad på svenska 15.12.2016 kl. 13.55
Pressmeddelande

Statsrådet har fattat ett nytt principbeslut med riktlinjerna för åtgärder med vilka säkerheten i vägtrafiken främjas för såväl förarna som fordonen och vägarna. Principbeslutet banar väg för automatiserade tillämpningar för ökad trafiksäkerhet och för nyttjande av digital information i trafiken.

Visionen på lång sikt är att ingen i Finland ska behöva dö eller bli allvarligt skadad i trafiken.

Målet för trafiksäkerheten är utmanande, men det kan uppnås. I principbeslutet fastställs strategin för hur lagstiftningen och säkerhetsarbetet ska utvecklas. Samtidigt är det ett viktigt stöd för att främja digitaliseringen och automatiseringen i vägtrafiken, säger kommunikationsminister Anne Berner när hon beskriver regeringens principbeslut.

Klara regler ökar trafiksäkerheten

Principbeslut består av sju helheter som alla på sitt sätt påverkar säkerheten i vägtrafiken. De är bland annat tydligare regler för trafiken, effektivare övervakning, säkrare fordon på vägarna, förtroende och beredskap för automatiseringen i trafiken, ett tryggt trafiknät, en modernisering av körundervisningen och examenssystemet samt färre rattfyllerier och andra faktorer som inverkar negativt på förarens prestationsförmåga.

- Principbeslutet står i linje med regeringens spetsprojekt. Det främjar avregleringen och stöder digitaliseringen i samhället. Dessutom är principbeslut ett led i genomförandet av den inre säkerheten, det snabbar upp rättsprocesserna och gör det möjligt för domstolsväsendet att koncentrera sig på dess kärnverksamhet. Avvecklingen av normer konkretiseras i den pågående beredningen av en reform av vägtrafiklagen. Minister Berner är övertygad om att de förenklade trafikreglerna och en ökad efterlevnad av dem minskar effektivt antalet trafikolyckor under de närmaste åren.

- Riktlinjerna är en vägvisare även för framtida digitala trafiklösningar. Bland annat automatiseringen kommer att öka säkerheten och effektiviteten i fråga om trafiken och transporterna, tillägger minister Anne Berner.

Effekterna av principbeslutet följs upp med hjälp av specifika mätare. Sådana är till exempel antalet trafikprestationer, tillgången till trafiktjänster, antalet anordningar och tjänster som hjälper föraren samt antal trafikprestationer som genomförs med automatiserade fordon och antalet olyckor med dylika fordon. Vid Trafiksäkerhetsverket Trafi bildas en grupp som bland annat med hjälp av dessa mätare följer upp hur principbeslutet genomförs.

Statsrådet godkände den 15 december 2016 principbeslutet om en förbättring av vägtrafiksäkerheten.

Ytterligare information:

Timo Kievari, enhetsdirektör, tfn 0295 342 620, @TimoKievari

Leif Beilinson, trafikråd, tfn 0295 342 572