Preliminär överenskommelse om regleringen av social hållbarhet och marknadstillträde i EU:s rörlighetspaket för vägtransporter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2019 14.30 | Publicerad på svenska 20.12.2019 kl. 14.32
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen har nått en preliminär överenskommelse om de förslag i EU:s rörlighetspaket I som gäller tillträde till marknaden för gods- och persontransporter, körtider och viloperioder samt reglering av utstationerade förare inom transportsektorn. Syftet med rörlighetspaketet är att förenhetliga regleringen av kommersiella gods- och persontransporter inom Europeiska unionen och att förbättra förutsättningarna för tillsyn.

De mest utmanande förhandlingsfrågorna i rörlighetspaketet var att fordon som används för godstransport måste återvända till registreringsstaten och att förarnas veckovila periodiseras.

Enligt den överenskomna allmänna riktlinjen ska ett fordon som utför internationella transporter med åtta veckors mellanrum besöka den stat där fordonet är registrerat.

Periodiseringen av förarens obligatoriska veckovila sker i regel enligt den nuvarande modellen, men vid internationella transporter tillåts också två reducerade perioder av veckovila efter varandra. Dessutom ökar flexibiliteten i förarens maximala dagliga körtid med en timme så att föraren ska kunna återvända hem för sin veckovila. Alternativt kan föraren förlänga körtiden med två timmar för att ta normal veckovila, förutsatt att hen först har hållit en halvtimmes paus.

Bestämmelserna om cabotagetransporter möjliggör fortfarande tre transporter under sju dagar. Därefter följer en fyra dagars "karensperiod", under vilken cabotagetransporter inte får utföras. När det gäller cabotage vid kombinerade transporter ges medlemsstaterna möjlighet att tillämpa den allmänna cabotageregeln. Med cabotage avses transport inom en stat med ett fordon som är registrerat i en annan stat. En viktig del av paketet är också specialbestämmelserna om utstationering av förare, enligt vilka det t.ex. alltid ska göras en utsändningsanmälan om föraren till det målland där cabotagetransporten körs.

Regleringen av paketbilar som används vid internationella transporter ändras så att tunga paketbilar (egenmassa 2 500-3 500 kg) omfattas av kraven på gemenskapstillstånd (nuvarande gräns 3 500 kg). Dessutom bör färdskrivare installeras i dessa paketbilar före den 1 juli 2026.

För myndigheterna innebär EU:s rörlighetspaket I preciserade skyldigheter i fråga om samarbete och informationsutbyte. Dessutom innehåller paketet preciseringar av transportföretagens tillståndskrav. Avsikten är att förhindra uppkomsten av så kallade brevlådeföretag och fingerad företagsverksamhet.

Vad händer härnäst?

För att bestämmelserna i rörlighetspaketet ska godkännas krävs ännu ett slutligt bifall av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

Rörlighetspaket I avses träda i kraft 2020 så att dess tillämpning i fråga om körtider och viloperioder inleds omedelbart. Till övriga delar ska regleringen tillämpas från och med mitten av 2021.

Mer information:

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 0295 34 2532, Twitter: @WirenSini

Veli-Matti Syrjänen, specialsakkunnig, tfn 0295 342 124