Preliminär överenskommelse i EU om ändringar i fartygsavfallsbrottsdirektivet: miljöregleringen inom sjöfarten utvidgas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.2.2024 9.08 | Publicerad på svenska 4.3.2024 kl. 12.30
Pressmeddelande
.
Fraktfartyg utanför Helsingfors. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Europeiska unionens medlemsländer, parlamentet och kommissionen nådde den 15 februari 2024 en preliminär överenskommelse om ändringar i det så kallade fartygsavfallsbrottsdirektivet om föroreningar förorsakade av fartyg och införande av sanktioner för föroreningsbrott. Syftet med ändringarna är att effektivisera skyddet av den marina miljön. Kommittén för EU-medlemsstaternas ständiga representanter, Coreper behandlade den preliminära överenskommelsen den 28 februari.

Genom ändringarna utvidgas tillämpningsområdet för direktivet om fartygsavfallsbrott till att omfatta alla föroreningar från fartyg i vatten som finns bland de förbjudna utsläppen i MARPOL-konventionen om förhindrande av förorening från fartyg. Finland har redan föreskrivit om alla förbud mot utsläpp från fartyg enligt MARPOL-konventionen och om påföljder för dem.

Partiellt förbud mot utsläpp av rester från svavelskrubbrar

I ändringarna ingår ett partiellt förbud mot utsläpp av rester från avgasreningssystem, det vill säga så kallade svavelskrubbrar, som Finland har understött. 

Utsläppsförbudet gäller sådana tvättvatten från svavelskrubbrar som inte uppfyller de utsläppskriterier för skadliga ämnen som uppställts i IMO:s rekommendation. Detta gäller närmast slam som separerats från tvättvatten. Utsläpp av tvättvatten från ett så kallat öppet kretslopp ska således även i fortsättningen vara tillåtet, om de uppfyller utsläppskriterierna enligt IMO:s rekommendation. Separat från ändringen av direktivet bereder kommunikationsministeriet för närvarande ett i regeringsprogrammet fastställt utsläppsförbud som gäller Finlands territorialvatten.

Genom ändringarna effektiviseras också verkställandet av förbud mot och påföljder för utsläpp från fartyg samt påföljdssystemet enligt direktivet. För Finland har det varit viktigt att det i fråga om påföljderna säkerställs ett tillräckligt nationellt handlingsutrymme så att påföljderna ska kunna utformas i enlighet med det nationella rättssystemet. Detta förverkligas i den preliminära överenskommelsen.

Ändringarna i direktivet förutsätter att det i fortsättningen påförs administrativa påföljder för brott mot förbuden mot utsläpp från fartyg. Finland har för närvarande bara reglering om oljeutsläppsförbud, men för andra förbudsöverträdelser mot fartygsutsläpp är det bara möjligt att påföra en straffrättslig påföljd.

Vad händer härnäst?

Som följande är avsikten att direktivändringarna ska godkännas vid ministerrådets möte och ändringarna behöver också parlamentets officiella godkännande. Ändringsdirektivet kommer att träda i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Bestämmelserna i direktivet ska införlivas i den nationella lagstiftningen inom 30 månader från det att direktivet trätt i kraft.

Mer information:

Laura Sarlin, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 112, [email protected]