Preciseringar till de uppgifter som ska lämnas på förhand i fråga om avtal om kommunikationstjänster

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2020 9.44 | Publicerad på svenska 17.11.2020 kl. 15.34
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om ett utkast till statsrådets förordning om uppgifter som ska lämnas innan avtal om kommunikationstjänster ingås. Förordningen hänför sig till de ändringar som görs i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

Avtal om kommunikationstjänster är avtal som ingås mellan konsumenter och tjänsteleverantörer om exempelvis mobiltelefonanslutningar eller internettjänster.

Genom ändringarna i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation genomförs EU-direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (kodexdirektivet) i den finska lagstiftningen. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om informationskraven i kodexdirektivet.

De nuvarande bestämmelserna om de uppgifter som ska lämnas innan ett avtal om kommunikationstjänster ingås är inte lika detaljerade som bestämmelserna i kodexdirektivet.

Till de informationskrav som förutsätts enligt direktivet hör till exempel prisuppgifter för kommunikationstjänster, konsumentens möjlighet att följa sitt saldo, ersättnings- och gottgörelseförfaranden, kvalitetsparametrar samt tjänsteleverantörens åtgärder när kränkningar av eller hot eller sårbarheter som gäller informationssäkerheten uppstår. 

Vad händer härnäst?

Remisstiden för utkastet till förordning går ut den 1 december 2020. Begäran om utlåtande finns på adressen www.utlåtande.fi. Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden om utkastet på webben eller via e-post på adressen [email protected]

Efter remissbehandlingarna fortsätter beredningen av förordningen som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information: 


Emil Asp, kommunikationsråd, tfn 040 509 9757