Preciseringar som gäller trafiksäkerhet görs i luftfartslagstiftningen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2021 15.00 | Publicerad på svenska 9.4.2021 kl. 15.53
Pressmeddelande
Flygplan på landningsbanan på Helsingfors flygplats (Foto:Shutterstock / Subodh Agnihotri)
Flygplan på landningsbanan på Helsingfors flygplats (Foto:Shutterstock / Subodh Agnihotri)

Kommunikationsministeriet har sänt förslag till ändring av luftfartslagen och vissa andra lagar som gäller luftfart på remiss. Syftet med ändringarna är att förtydliga den nationella luftfartslagstiftningen, precisera myndigheternas befogenheter och upprätthålla en hög säkerhetsnivå hos den civila luftfarten.

Genom ändringarna ska också den nationella luftfartslagstiftningen uppdateras så att den motsvarar den senaste utvecklingen i EU-regleringen. Genom ändringarna kommer dessutom flera lagstiftningstekniska preciseringar att genomföras.

Ändringarna förtydligar Transport- och kommunikationsverkets behörighet att begränsa utövandet av lufttrafikrättigheter. Dessutom ska verkets roll till exempel i fråga om tillämpningen av EU:s förordning om skyddsregler förtydligas. Även beviljandet av flygplatsunderstöd ska överföras till Transport- och kommunikationsverket.

När det gäller obemannad luftfart kommer lagen att förtydliga konsekvenserna av obemannad luftfart som strider mot EU-reglerna och föreskriva om rätten att observera obehörig obemannad luftfart till exempel i flygplatsmiljö.

Lagutkastet preciserar också vissa omständigheter som hänför sig till luftfartssäkerhet. Detta skulle till exempel ge dem som utför spanings- och räddningsuppgifter inom luftfart rätt att få nödvändiga uppgifter med avseende på uppdraget. Dessutom ska granskningsbevis avseende luftvärdighet i fråga om nationella lätta luftfartyg i fortsättningen utfärdas av en luftvärdighetsgranskare.

Vad händer härnäst?

Ett utkast till lag om ändringar av luftfartslagen och, i fråga om luftfart, lagen om transportservice, lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och strafflagen har sänts på remiss den 8 april 2021. Remisstiden för lagutkastet går ut den 20 maj 2021.

Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på www.utlåtande.fi eller via e-post till [email protected].

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänsteuppdrag. Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft senast från ingången av 2022.

Ytterligare information:

Laura Vilkkonen, avdelningschef, tfn 040 500 0817

Sonja Töyrylä, planerare, tfn 050 438 4729

Jenni Rantio, regeringsråd, tfn 050 534 7647

Suvi Kankare, överinspektör, tfn 050 478 4743