Praktiska problem ofta ett hinder för digitalisering

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2014 8.47 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Ur kommunikationsministeriets nya publikation framgår det att finska medelstora företag skulle vara beredda att ta i bruk nya digitala lösningar, men det är en utmaning att utnyttja digitaliseringens fördelar och möjligheter.

Utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologin och särskilt utvecklingen av internet har förändrat företags strukturer och verksamhetsmiljöer i nästan alla branscher. Fenomen som big data, molntjänster, robotik och mobilitet påskyndar förändringstakten och skapar möjligheter till en ny sorts affärsverksamhet.

- Finland är i spetsen för digitalisering och toppar ett flertal undersökningar om informationssamhällets tillstånd och digital beredskap. En närmare granskning visar dock att de möjligheter som finns utnyttjas sämre än i andra jämförbara länder, konstaterar undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

Ministern tycker det är bra att rapporten tar upp varför det är så här, och vad som borde göras åt saken.

Offentligt betonar flera företag och intresseorganisationer att arvsskatten är ett problem för kontinuerlig företagsverksamhet. En del av denna energi kunde användas för ett digitalt språng, för i framtida produktionskedjor kommer de företag att klara sig bra, som har tagit industriella internets möjligheter i bruk till fullo, uppskattar minister Kiuru.

Digitaliseringens tre stora utmaningar

Rapporten beskriver digitaliseringens situation särskilt i finska medelstora företag, samt företagsledningens åsikter, förväntningar och krav med anknytning till ämnet.

Digitalisering ses som en möjlighet för utnyttjande och bearbetning av information samt uppbyggande av en relativ konkurrensfördel via nya marknader och produkter.

Som hinder för ibruktagande ser företagsledare det att ICT-aktörer ofta försöker sälja dyra och tunga IT-lösningar, vars ekonomiska nytta inte är tillräckligt motiverad. Att kommunicera i samband med anskaffningen ses också som svårt. De som svarat hoppas också därför på en diskussion på klarspråk i stället för ICT terminologi.

Den snabba framfarten på den teknologiska utvecklingen är också en utmaning, då företagsledningens intresse för och förståelse av informationsteknik varierar och företag ofta inte heller har egna ICT-experter. Som en lösning ser rapporten till exempel gemensamma ICT-anskaffningar och gemensam kompetensutveckling mellan flera företag.

Digitaliseringens utmaningar handlar inte om att ta i bruk enskilda teknologiska lösningar, utan om en process som kräver att man tar del av nya verksamhetssätt. En lösning är att ta små steg framåt med hjälp av branschspecifika exempel.

Rapporten grundar sig huvudsakligen på material som samlats in under en digitaliseringsturné som ordnades av Handelskammargruppen år 2013.

Rapporten Digitalisering i medelstora företag (Digitalisaatio keskisuurissa yrityksissä, KM:s publikationer 14/2014) finns att få på finska på ministeriets webbplats på adressen www.lvm.fi.

Ytterligare information:

Kirsi Miettinen, lagstiftningsråd, chef för enheten, tfn 0295 34 2570