Postlagsreformen blir föremål för öppen diskussion

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.8.2016 10.15 | Publicerad på svenska 1.8.2016 kl. 10.20
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet sänder en promemoria som gäller reformen av postlagen på remiss. Promemorian är en diskussionsöppnare genom vilken man vill kartlägga aktörers och kunders synpunkter.

- Förslagen i promemorian är inte riktlinjer från ministeriet, utan en del av beredningen och hörandet i samband med reformen av lagen. Reformen av postlagen är en viktig sak som inverkar på samhällets verksamhet och därför vill vi att det öppet och i bred omfattning tas ställning till den, betonar kommunikationsminister Anne Berner.

I promemorian presenteras alternativa lösningar för olika helheter, såsom utdelningsfrekvensen, befordringstiden för brevförsändelser som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna samt upplåtelse av postnummer- och adressregister. Dessutom ber man remissinstanserna bedöma om den gällande postlagen behöver ändras på något annat sätt.

I fråga om utdelningsfrekvensen läggs två alternativa modeller fram för diskussion: att bibehålla utdelningsfrekvensen fem dagar i veckan eller att övergå till utdelning och insamling tre dagar i veckan i hela Finland. Kraven på befordringstiden för brev kunde göras lättare.

I höghus kunde man som ett alternativ till den nuvarande utdelningen i brevinkast tillåta boxutdelning, antingen som valfritt eller som enda utdelningssätt.

Man vill också väcka diskussion om främjande av postkonkurrensen genom ändringar i fråga om upplåtelse av adressystem.

Reformen av postlagen genomförs i två faser. I den första fasen slopades de postkoncessioner som har beviljats av statsrådet. Nu pågår den andra fasen, som efter att bedömningspromemorian har varit ute på remiss fortsätter med den egentliga beredningen av en regeringsproposition. Avsikten är att en proposition med förslag till lag ska lämnas till riksdagen under innevarande år.

Remisstiden för bedömningspromemorian går ut den 15 september.

Ytterligare information:

Tomi Lindholm, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 021

Laura Eiro, enhetsdirektör, tfn 0295 34 2668

Anne Berner