Postlagen ändras: Målet att trygga postutdelningen i en föränderlig omvärld

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2023 14.10 | Publicerad på svenska 24.2.2023 kl. 10.23
Pressmeddelande
(Bild: Shutterstock)
(Bild: Shutterstock)

Republikens president stadfäste den 16 februari 2023 ändringarna i postlagen. Samtidigt stadfästes postlagens bestämmelser om statsunderstöd för tidningsutdelning. Närmare bestämmelser om understödet kommer att utfärdas genom förordning av statsrådet. Syftet med lagändringarna är att säkerställa att alla har lika tillgång till posttjänster och att det finns förutsättningar för att dela ut tidningar fem dagar i veckan i hela landet.

I och med ändringarna i postlagen övergår man i stället för den nuvarande insamlingen och utdelningen fem dagar i veckan som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna till insamling och utdelning tre dagar i veckan. I fortsättningen ska tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster samla in och dela ut de postförsändelser som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna minst tre vardagar i veckan, med undantag för söckenhelger. Ändringarna i postlagen i fråga om samhällsomfattande tjänster träder i kraft den 1 oktober 2023.

Skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster enligt postlagen gäller brev som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna och postpaket från hemlandet till utlandet. Skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster gäller endast brev och postpaket mot kontantbetalning. Tidningar och tidskrifter omfattas inte av skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i enlighet med postlagen.

Syftet med ändringarna i postlagen är att trygga en kostnadseffektiv postutdelning i en föränderlig omvärld där mängden traditionella postförsändelser ständigt minskar. Lagändringen strävar efter att göra lagstiftningen om skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster mindre omfattande och smidigare så att de framtida posttjänsterna kan ordnas effektivt och med beaktande av konsumenternas behov.

I och med ändringarna i postlagen införs ett temporärt statsunderstöd för utdelning av tidningar. Syftet med understödet är att skapa förutsättningar för tidningsutdelning fem vardagar i veckan i områden där det inte finns något nät för morgondistribution av tidningar på kommersiella villkor och inte tillgång till en heltäckande morgondistribution fem dagar i veckan.

Med understödet kan man främja tillgången till samhälleligt viktig informationsförmedling, stödja mångsidig nyhetsverksamhet samt mångsidig informationsförmedling av hög kvalitet. I fråga om understödet är Transport- och kommunikationsverket statsbidragsmyndighet enligt statsunderstödslagen.

Riksdagen förutsatte mediestödet

I samband med godkännandet av ändringarna av postlagen förutsatte riksdagen ett mediestöd som ska syfta till att trygga de lokala tidningarnas ställning som betydande informationsförmedlare. Kommunikationsministeriet har på riksdagens begäran börjat bereda en statsrådsförordning om statsunderstöd för informationsförmedling och nyhetsmedier 2023.

Ett utkast till statsrådsförordning om mediestöd är på remiss till den 3 mars 2023.

Vad händer härnäst?

Ändringarna i postlagen träder i huvudsak i kraft den 1 oktober 2023. Bestämmelserna om statsunderstödet för tidningsutdelning träder i kraft den 1 mars 2023 och gäller till utgången av 2029.

Ytterligare information:

Fanni Thessler,fanni.thessler(a)gov.fi, tfn 050 353 5515 (postlagen)

Sara Vänttinen, sara.vanttinen(a)gov.fi, tfn 050 473 0277 (statsunderstödet för tidningsutdelning)