Persontrafiken på järnvägarna öppnas för konkurrens

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.8.2017 12.30
Pressmeddelande

Regeringen har fattat beslut om att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens. I praktiken upphör VR:s ensamrätt till att bedriva trafik på Finlands bannät i början av nästa decennium då även andra aktörer kan etablera sig på marknaden för persontrafik. Reformen genomförs kontrollerat, stegvis och med iakttagande av god personalpolitik.

Regeringens beslut offentliggjordes i Helsingfors den 9 augusti av kommunikationsminister Anne Berner och näringsminister Mika Lintilä.

- I Finland har vi en fungerande konkurrens inom person- och godstrafiken på land, till havs och i luften, men inte inom spårtrafiken. Avsikten med reformen är att förbättra servicenivån och kundorienteringen inom järnvägstrafiken samt att öka tågtrafikens andel av persontrafiken i Finland. Att järnvägsmarknaden öppnas för upphandling gör det dessutom möjligt att konkurrera med biljettpriser och att sänka transportkostnaderna inom godstrafiken när tillgången till materiel blir större, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Konkurrensen inom persontrafiken på järnvägarna ger också landskap, större städer och stadsregioner möjlighet att inom sina respektive områden ordna regional eller lokal tågtrafik. Därför tas landskapen ända från början med i den riksomfattande konkurrensutsättningen.

- I fortsättningen kan landskapen och städerna ordna regional tågtrafik, vilket ökar möjligheterna till arbetspendling även på längre sträckor. Ett av hindren för ekonomisk tillväxt har just varit problem förknippade med arbetskraftens rörlighet, betonar minister Berner.

Skyldigheten att öppna marknaden för konkurrens hör samman med genomförandet av EU:s fjärde järnvägspaket som godkändes i december 2016 i syfte att skapa konkurrens inom persontrafiken på järnvägarna. Den inrikes persontrafiken på järnväg har redan öppnats för konkurrens i största delen av EU-medlemsstaterna.

Stegvis avreglering i samarbete med HRT

Persontrafiken på järnvägarna avregleras stegvis. I framtiden ska trafiken upphandlas på basis av en modell med flera koncessionsavtal. Målet är att trygga tillgången till persontrafiktjänster på järnvägarna i hela landet.

I avtalen förpliktigas företagen att säkerställa servicenivån. På detta sätt tryggas tjänsterna inom sådana områden där trafiken för närvarande grundar sig på avtalstrafik och trafik som omfattas av allmän trafikplikt.

Avregleringen inleds med regionaltågstrafiken i Södra Finland. Konkurrensutsättningen samordnas med tidsplanen för upphandlingen av den närtågstrafik som bedrivs av Helsingforsregionens trafik (HRT). Syftet är att regionaltågstrafiken i Södra Finland ska vara konkurrensutsatt i början av 2020-talet. Den exakta tidsplanen fastställs i takt med att beredningen framskrider. Enligt planerna ska trafiken enligt de nya avtalen ha inletts stegvis i hela landet senast i juni 2026.

I konkurrensutsättningen säkerställs att biljettsamarbetet med HRT fortsätter.

Säkerheten inom spårtrafiken garanterad även framöver

Säkerhetsnivån på järnvägarna tryggas genom att alla järnvägsoperatörer ska följa både den nationella lagstiftningen och EU-lagstiftningen om järnvägssäkerhet.

Samtliga operatörer som bedriver järnvägstrafik ska ha ett säkerhetsintyg beviljat av Trafiksäkerhetsverket. Intyget bevisar att järnvägsoperatören har tagit i bruk ett säkerhetsstyrningssystem och att operatören klarar av att iaktta den lagstiftning och de föreskrifter som gäller för säkerheten i spårtrafiken.

VR-Group Ab differentieras i tre statsbolag

För att persontrafiken på järnvägarna ska kunna öppnas för konkurrens måste det på järnvägsmarknaden råda jämlika och konkurrensneutrala förhållanden så att alla aktörer har tillgång till de tjänster som hänför sig till tågtrafiken på lika villkor. Detta står i linje även med målen för EU-lagstiftningen enligt vilken tillgången till järnvägtrafikens stödtjänster ska ordnas på ett icke-diskriminerande sätt.

- För att garantera marknadstillträde på lika villkor differentieras tre nya statsbolag från VR-Group Ab: ett materielbolag, ett service- och underhållsbolag och ett fastighetsbolag. VR-Group Ab:s ställning och konkurrenskraft som ett statsägt tågtrafikbolag kommer att säkerställas i samband med omstruktureringen, säger näringsminister Mika Lintilä.

Statsrådets kansli och kommunikationsministeriet genomför omstruktureringen av VR-Group Ab i samråd med bolaget. Målet är att omorganisera bolaget så fort som möjligt. Ägarstyrningen av de statligt helägda specialuppgiftsbolag som bildas kommer att höra till kommunikationsministeriets ansvarsområde.

Tågmaterielen flyttas stegvis över till materielbolaget i den ordning som den behövs för att bedriva den upphandlade trafiken. Materielen för godstransporterna överförs till materielbolaget så att godstransporterna inte påverkas av överföringen och med beaktande av de transportavtal som VR-Group Ab har ingått. På marknaden för godstransporter på järnväg är målet att förbättra tillgången till materiel och därigenom öka konkurrensen och utbudet av logistiktjänster. Detta stöder även transporterna inom bioekonomin i Finland eftersom transportkostnaderna inom godstrafiken väntas sjunka.

De nuvarande övergripande avtalen mellan kommunikationsministeriet och VR-Group Ab om ensamrätt till persontågstrafiken gäller till utgången av 2024. Innan marknaden öppnas för konkurrens måste detta avtal ses över.

God personalpolitik iakttas

De anställda övergår på basis av sina uppgifter som så kallade gamla arbetstagare från VR-Group Ab till de nya statsbolagen. Till den arbetsgrupp som bereder detaljerna i reformen inkallas också företrädare för de anställda vid VR.

Den fortsatta beredningen inleds omedelbart

För intresserade aktörer och andra intressentgrupper ordnas den 4 oktober 2017 ett informationsmöte om både den övergripande konkurrensutsättningen av lokaltågstrafiken i Södra Finland och om konkurrensutsättningen av HRT:s närtågstrafik. HRT har redan tidigare meddelat att Helsingforsregionens närtågstrafik kommer att konkurrensutsättas. HRT har för avsikt att inleda den upphandlade närtågstrafiken den 1 juni 2021.

Beredningen av detaljerna för avregleringen av regionaltågstrafiken i Södra Finland och fjärrtågstrafiken fortsätter under ledning av kommunikationsministeriet. För beredningen tillsätts arbetsgrupper med företrädare för bland annat ägarstyrningen vid statsrådets kansli, finansministeriet, Trafiksäkerhetsverket, Trafikverket, VR-Group Ab, HRT och Finrail Oy. I beredningen deltar även representanter för personalen vid VR.

Bakgrund

Inom EU har järnvägstransporterna i etapper öppnats för konkurrens allt sedan 2003. Först avreglerades marknaden för godstransporter och senast inrikes persontrafiken. Målet med EU:s fjärde järnvägspaket är att från och med den 3 december 2019 trygga ett öppet och icke-diskriminerande tillträde till marknaden för inrikes persontrafik på järnväg. Det fjärde järnvägspaketet tillåter dock vissa undantagsarrangemang under övergångsperioden.

I ett interpellationssvar om kollektivtrafiken hösten 2015 underrättade regeringen riksdagen om att regeringens mål är att skapa förutsättningar för att öppna persontrafiken på järnväg för konkurrens så att nya järnvägsföretag kan börja bedriva persontrafik så fort som möjligt. Regeringens finanspolitiska ministerutskott beslutade den 10 april 2017 att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens.

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rantala, överdirektör, tfn 050 344 3400

Laura Eiro, direktör för marknadsenheten, tfn 0400 969 293

Sanna Ruuskanen, direktör för styrningsenheten, tfn 050 376 2377