Persontrafik på järnväg öppnas för konkurrens

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2015 15.32 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.33
Pressmeddelande

Genom att persontrafik på järnväg öppnas för konkurrens ännu under denna regeringsperiod kommer konkurrensen inom järnvägstrafiken att förbättras och trafiken att mera utgå från kundernas behov. Målet är att det våren 2016 ska finnas villkor för hur tågtrafiken får öppnas för konkurrens.

För järnvägstrafiken behövs en så öppen marknad som möjligt, vilken tillhandahåller kundnära tjänster som baserar sig på efterfrågan och utbud. Eftersom det inte för närvarande förekommer konkurrens inom persontransporter på järnväg, finns det inte heller några metoder för att utvärdera järnvägstrafikens kostnadseffektivitet och kvalitet, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

Öppnandet av konkurrensen på järnvägsmarknaden innebär att VR:s ensamrätt slopas så att andra aktörer kan komma in på marknaden. Det är alltså inte fråga om en privatisering av VR, staten kommer inte att frångå VR-ägandet, säger Berner.

Det finns olika alternativ för hur järnvägstrafiken kan öppnas för konkurrens. En utredning av de olika alternativen inleds nu. Målet är att finna den modell som fungerar bäst i Finlands förhållanden. Vid utredningen går man särskilt igenom möjligheterna att ersätta de tjänster som det meddelats att ska inskränkas eller avslutas. Avsikten är att hela järnvägssektorn ska effektiviseras i samband med att persontrafiken öppnas för konkurrens. Detta förutsätter att de olika järnvägstrafikaktörernas roller klarläggs.

Det nu gällande avtalspaketet mellan kommunikationsministeriet och VR om ensamrätt till persontågtrafik är i kraft till utgången av 2024. En öppning för konkurrens förutsätter att de nuvarande avtalen ses över och att man förhandlar om ersättande avtal.

Den inhemska godstrafiken öppnades för konkurrens 2007. EU behandlar som bäst det s.k. fjärde järnvägspaketet, vilket har som mål att öppna medlemsstaternas inrikes persontrafik för konkurrens. Inom ramen för EU-lagstiftningen kan man emellertid redan nu fatta nationella beslut.

Ett mål är att främja en sund konkurrens och lätta upp regelverket inom trafiken samt öka den trafik som utövas på marknadsvillkor. Avsikten är att man ska bygga upp en hållbar lösning för trafiktjänsterna på lång sikt, vilken ska fungera trafikformsneutralt och möjliggöra att kunderna får sina tjänster smidigare. Möjligheterna inom digitalisering och automatisering bör utnyttjas fullt ut vid utvecklandet av trafiksystemet och trafiktjänsterna.

Ytterligare information:
Minna Kivimäki, avdelningschef, överdirektör, tfn 040 754 9871
Mikael Nyberg, enhetschef, tfn 040 837 8794