Ollilas arbetsgrupp: Försök banar väg för kilometerbeskattning

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2013 10.17 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

En arbetsgrupp tillsatt av Kommunikationsministeriet anser att man i beskattningen av bilismen i Finland bör införa ett system med kilometerskatt. Arbetsgruppen föreslår att man går vidare genom försök.

Ordföranden Jorma Ollila överlämnade arbetsgruppens rapport till trafikminister Merja Kyllönen den 16 december.

- Enligt arbetsgruppen är det viktigt att man inte fattar något slutgiltigt beslut om att gå över till kilometerskatt förrän man är helt säker på att den nödvändiga tekniken fungerar och att den lämpar sig för skattebruk. Dessutom är det viktigt att säkra integritetsskyddet och att vara på det klara med kostnaderna, säger Ollila.

I det första skedet är det meningen att man genom försök i stor skala testar hur de tekniska systemen, övervakningen, integritetsskyddet och informationssäkerheten fungerar. Kommunikationsministeriet har inlett ett försöksprojekt med elektroniska tjänster i trafiken för åren 2014-2015. Detta försök kan utnyttjas också för att testa kilometerbeskattningen.

- Vi tar inte ställning till när systemet med kilometerskatt borde tas i bruk eftersom det är ett politiskt beslut, konstaterar Ollila.

De trafikpolitiska målen blir en del av beskattningen

Kilometerskatten är ett effektivt redskap för ekonomisk styrning och det kan tillämpas för att påverka trafikbeteendet.

- Den ständigt ökande vägtrafiken, de allt stramare miljömålen och statens ekonomiska situation kräver effektivare trafikpolitiska medel än idag, säger Ollila.

Med en kilometerskatt jämsides med bränsleskatten skulle man kunna genomföra de trafik- och miljöpolitiska målen bättre än med den nuvarande skattemodellen. En beskattning som grundar sig enbart på användning skulle minska personbilstrafiken, utsläppen och olyckorna samt öka användningen av kollektivtrafiken. Innovationerna inom de intelligenta transportsystemen gör det för sin del möjligt att modernisera prissättningen.

Arbetsgruppen poängterar också att ett tidigt ibruktagande av kilometerskatten skulle kunna skapa möjligheter till affärsverksamhet och arbetsplatser för den finska industrin.

Beskattning av bilismen enligt användning

Efter reformen skulle beskattningen av personbilar baseras helt på användningen, eftersom bil- och fordonsskatten avses bli ersatt med kilometerskatten. Utöver kilometerskatt föreslås det att man tar ut en bränsleaccis. Kilometerskattens belopp avses bero på bilens koldioxidutsläpp och på den region där den körs.

Kilometerskattens enhetspris och betoning enligt region är politiska beslut. Med den uppskattade trafiken för 2025 väntas skatten bli i genomsnitt 3,3 cent per kilometer. De enhetspriser som arbetsgruppen använt för att beräkna kilometerskatten ska inte ses som förslag, utan som verktyg för att beskriva effekterna av de olika betoningarna.

Om beskattningen fastställs enligt användning betyder det att kostnaderna för dem som kör mindre än genomsnittet sjunker medan kostnaderna för dem som kör mer än genomsnittet ökar. På det hela taget ökar en eventuell övergång till kilometerskatt inte hushållens eller de olika befolkningsgruppernas kostnader för bilkörning. Däremot avses kostnaderna till exempel bero på hurudan bli man kör.

Investeringskostnaderna för systemet med kilometerskatt beräknas vara cirka 130 miljoner euro, likaså de årliga driftkostnaderna. Den utrustning som behöver installeras i alla fordon uppskattas kosta totalt ca 330 miljoner euro. Enligt planerna ska serviceleverantören (en operatör för vägavgifter, EETS-serviceleverantör, privat serviceleverantör) installera den fordonsspecifika utrustningen och hos bilisterna ta ut en årsavgift på 10 euro.

Integritetsskyddet säkras

Frågor som berör integritetsskydd och informationssäkerhet ska beaktas redan när planeringen av systemet inleds. För att göra den regionala variationen i systemet möjlig är det nödvändigt att kunna lokalisera fordonet.

Det elektroniska medborgarkontot som är under beredning skulle kunna utnyttjas så att fordonets ägare eller innehavare själv handlägger detaljerade uppgifter om användningen av sitt fordon. Endast vissa begränsade uppgifter som behövs för att fastställa skatten skulle överföras till skattemyndigheterna. Uppgifterna ska sändas med regelbundna mellanrum med en fördröjning som definieras i lagen. Utifrån dessa uppgifter är det omöjligt att följa upp fordonet i realtid.

Kommunikationsministeriet arbetsgrupp har sedan februari 2012 utrett hur man i Finland borde avancera mot ett rättvisare och intelligentare trafiksystem och hur man på sikt borde gå till väga för att ta i bruk system med vägavgifter. Utredningsarbetet grundar sig på regeringsprogrammet.

Ytterligare information:

Jorma Ollila, arbetsgruppens ordförande (förfrågningar om intervjuer: Taina Pieski, kommunikationsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 040 535 1574)
Tuomo Suvanto, trafikråd, tfn 0295 34 2403
Mikael Nyberg (lagstiftning), regeringsråd, enhetschef, tfn 0295 34 2474
Risto Murto (teknik), trafikråd, enhetschef, tfn 0295 34 2639

Arbetsgruppens rapport med tillhörande bakgrundsrapporter samt faktablad finns tillgängliga på kommunikationsministeriets webbplats www.lvm.fi.

Uppgifter om arbetsgruppen finns på adressen www.lvm.fi/tulevaisuuden-liikenne (på finska)