Också alternativ till massavlyssning ska utredas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2014 10.50 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.37
Nyhet

Kanslichef Harri Pursiainen misstänker att man i debatten om teleövervakning motiverar omfattande övervakning av elektronisk kommunikation istället för att främja en jämlik bedömning. Det tog Pursiainen ställning till i sitt tal på Finnet-dagen den 1 oktober i Helsingfors.

Teleövervakningen har figurerat i rubrikerna bland annat på grund av en utredning om lagstiftningen om inhämtande av information som gjorts av försvarsministeriets arbetsgrupp. Arbetsgruppen överväger om det i Finland finns ett behov av att öka försvarsmaktens befogenheter angående teleövervakning.

- I en ond värld kan det finnas skäl att öka myndigheternas befogenheter i kommunikationsnäten och det finns situationer där man är tvungen att bryta sekretessen vid kommunikation, konstaterade Pursiainen i sitt tal.

Pursiainen menar dock att debatten nu rör sig om myndigheternas rättighet att i allmänhet avlyssna människors kommunikation på webben istället för i enskilda fall.

- Låt oss säga att myndigheterna är intresserade av endast en liten del av kommunikationen. Men den lilla delen kan inte sållas fram på webben utan att all kommunikation utsätts för avlyssning. I den bemärkelsen skulle teleövervakningen avvika från myndigheternas nuvarande rättigheter.

Grundlig utredning
före handling

Pursiainen lyfte fram tre saker som måste utredas före man kan godkänna massavlyssning på webben.

- För det första måste man visa vilken för samhället livsviktig orsak som kräver sådan inhämtad information. Att ge andra länder som exempel är inte en tillräcklig orsak. För det andra måste man bevisa att det är just genom teleövervakning som man når önskat resultat, räknade Pursiainen upp.

- Dessutom ska man visa att fördelen som rättigheten att använda avlyssning medför samhället är större än skadan, till vilken intrånget i de grundläggande rättigheterna ger upphov.

Kommunikationsministeriet har i debatten om teleövervakning betonat vikten av att trygga en hög sekretess vid kommunikation och medborgarnas grundläggande rättigheter.

- Förtroende för kommunikationen är ett viktig samhälleligt värde. Det lönar sig för Finland att värna om det som en konkurrensfaktor. I detta är vi av samma åsikt som näringslivet, tillade Pursiainen.

Det kan finnas behov för en bredare teleövervakning men de praktiska alternativen och det verkliga behovet måste utredas innan teleövervakningen verkställs. Ministeriet vill bidra till detta utredningsarbete.