Nytt statligt bolag Traffic Management Finland

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2018 13.48 | Publicerad på svenska 13.9.2018 kl. 13.55
Pressmeddelande

Genom beslutet av 13.9.2018 gav statsrådet kommunikationsministeriet befogenhet att bilda ett nytt statligt ägt bolag, underteckna ett avtal om bolagsbildning samt övriga handlingar om bildningen och att på statens vägnar teckna bolagets alla aktier.

Det nya bolaget som är ett specialuppgiftsbolag ska heta Traffic Management Finland Oy. Bolagets verksamhetsområde omfattar styrning och ledning av sjö-, järnvägs- och vägtrafiken samt insamling, hantering och utnyttjande av information i samband med dem.

Riksdagen antog den 27 juni 2018 lagen om ombildning av Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster till aktiebolag. Lagen träder i kraft och bolaget inleder den operativa verksamheten den 1 januari 2019. Enligt lagen får åtgärder som krävs för verkställigheten av lagen vidtas innan lagen träder i kraft.