Nytt avtal om upphandlad trafik mellan kommunikationsministeriet och VR

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2020 13.25 | Publicerad på svenska 17.12.2020 kl. 13.29
Pressmeddelande
(Foto: Roman Vukolov / Shutterstock)
(Foto: Roman Vukolov / Shutterstock)

Kommunikationsministeriet och VR-Group Ab har ingått ett avtal om köp av persontågstrafik för perioden 1.1-30.6.2021 och en option för perioden 1.7-31.12.2021. För att optionsperioden ska träda i kraft förutsätts anslag som beviljats av riksdagen.

Den 17 december 2020 förordade finansutskottet ingåendet av ett avtal.

Syftet med avtalet är att trygga servicenivån inom den tågtrafik som staten upphandlar också i den situation som orsakats av coronaviruset. För att upprätthålla servicenivån har riksdagen i tilläggsbudgeten för innevarande år beviljat en tilläggsfinansiering på 11 miljoner euro för upphandling av tågtrafik. Upphandlingen gäller emellertid inte trafik som bedrivs på marknadsvillkor, vars lösningar VR självständigt fattar beslut om.

Trafikersättningarna för perioden januari-juni uppgår till 30,6 miljoner euro (moms 10 %) och för optionsperioden juli-december till 23,6 miljoner euro (moms 10 %). Ett utnyttjande av optionsperioden förutsätter en tilläggsfinansiering på 11 miljoner euro (moms 10 %).

Avtalet om upphandlad trafik för 2021 gäller närtågstrafik med Sm2- och Sm4-materiel i tätortstrafiken i Södra Finland samt spårbusstrafik på de minst trafikerade linjerna i fjärrtrafiken. Dessutom omfattar upphandlingen bland annat regelbunden nattågstrafik till Lappland samt vissa Intercity- och Pendolinoturer som kompletterar trafiken på marknadsvillkor.

Regionaltågs- och spårbusstrafiken kommer att återgå till samma nivå som före corona. Även nattågstrafiken kommer att förbättras jämfört med trafiken under coronatiden år 2020. Jämfört med tiden före corona kommer nattågstrafiken att koncentreras en aning mer till semesterperioder, då passagerarefterfrågan är störst.

Det nya avtalet ersätter det nuvarande avtalsarrangemanget i sin helhet och därmed upphör också den ensamrätt som beviljades VR 2009. I det nya avtalet blir den så kallade allmänna trafikplikten som fastställs i kommunikationsministeriets koncessionsavtal en del av den upphandlade trafik som staten upphandlar. Avsikten med ändringen är att förtydliga det nuvarande avtalsarrangemanget.

Ytterligare information:

Elina Thorström, enhetsdirektör, tfn 040 507 4502

Jani von Zansen, ledande sakkunnig, tfn 050 471 1108