Nya mått och vikter på tunga fordon ger ökad konkurrenskraft

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2013 13.15 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Finlands logistiska konkurrenskraft förbättras av att mått och massor på tunga godstransportfordon och fordonskombinationer höjs.

Statsrådet utfärdade en förordning om detta den 6 juni. Förordningen träder i kraft den 1 oktober 2013.

Målet med reformen är att öka Finlands konkurrenskraft och att sänka våra transportkostnader för att nå närmare den centraleuropeiska nivån. På grund av de långa avstånden är transportkostnaderna i Finland större än i många andra länder. Trafikverket beräknar att vi tack vare reformen kan spara in ca 1,6-3,2 miljarder euro på 20 år.

Dessutom uppskattas koldioxidutsläppen från trafiken minska med ungefär två procent per år.

De strategiskt viktiga transportrutterna och behovet av att bygga om dem utvärderas i samråd mellan Trafikverket, kommunerna, NTM-centralerna och näringslivet. Förbättringen av vägar och broar i statens vägnät inleds 2014. Kommunerna bestämmer själva sina tidsplaner och det är fritt fram för dem att planera ombyggnaden av gator och broar. Väghållarna får avgöra på vilka rutter långtradare är tillåtna och använder vägmärken för att markera detta.

Den största tillåtna höjden på fordon stiger från 4,2 meter till 4,4 meter och vikten från 60 ton till 76 ton. Under en övergångsperiod på fem år är det tillåtet för de nuvarande fordonen att transportera större laster än för närvarande. En förutsättning är dock att fordonen fyller de gällande säkerhetskraven även med större vikter.

Under denna ramperiod har regeringen anvisat totalt 55 miljoner euro tilläggsfinansiering för att förbättra och reparera de platser i vägnätet som är särskilt kritiska med tanke på logistiken.

Ytterligare information:
Tero Jokilehto, enhetschef, 0295 342 568, fö[email protected].