Nya ämbetsverk samlar trafikförvaltningen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2009 13.15 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.51
Nyhet

Den ämbetsverksreform som vid kommunikationsministeriet pågår inom trafikförvaltningen tar ett steg framåt. Utredningsmännen Reino Lampinen och Mikko Ojajärvi, som våren 2008 tillsattes för att göra en utredning av ämbetsverksreformen, överlämnade den 27 mars två rapporter till trafikminister Anu Vehviläinen: ett förslag till regeringens proposition om lagar för de nya ämbetsverken och en bakgrundsrapport, ämbetsverksutredningen.

Ministergruppen för förvaltning och regional utveckling godkände i november 2008 de huvudsakliga principerna för ämbetsverksreformen och uppmanade kommunikationsministeriet att fortsätta planeringen av de nya ämbetsverken, så att de kan inleda sin verksamhet 1.1.2010. Avsikten är att man grundar två ämbetsverk: ett trafikledsverk och ett trafiksäkerhetsverk.

Enligt utredningsmännen ökar verksamhetens produktivitet och effektivitet då man sammanför olika trafikformer. Ett effektivare bruk av ämbetsverkens finans- och personalresurser väntas förbättra produktiviteten. Effekterna räknar man med att syns i att det finska trafiksystemet fungerar bättre, att trafiksäkerheten förbättras och att miljöolägenheterna från trafiken minskar.

Ämbetsverk som förvaltar en helhet har också bättre förutsättningar att göra riksomfattande, långsiktigt utvecklingsarbete och att mer än för närvarande ta i bruk metoder för att effektivt utnyttja trafiksystemen, så som teknik för intelligent trafik.

I bakgrundsrapporten samlade utredningsmännen information om bland annat nuläget och prognoser för utvecklingen beträffande kostnaderna för trafiken, trafiksäkerheten och trafikens miljöverkningar. I rapporten behandlas också förändringar i verksamhetsmiljön, så som förändringarna i Finlands näringslivs- och samhällsstruktur och i medborgarnas åldersstruktur. Rapporten tar också upp globala förändringar som inverkar på trafiken, så som ett högre energipris, den tekniska utvecklingen och klimatförändringen.

Trafikledsverket har i uppgift att se till att Finland har ett tryggt och effektivt trafiksystem, som betjänar olika behov av trafik och transporter och tryggar Finlands konkurrenskraft. Till trafikledsverket föreslås att man överför Banförvaltningscentralens funktioner i sin helhet, funktionerna inom Vägförvaltningens centralförvaltning och alla de uppgifter inom Sjöfartsverket som inte överförs till trafiksäkerhetsverket eller det kommande produktionsbolaget för sjöfarten.

Trafiksäkerhetsverket ska svara för reglerings- och övervakningsuppgifter beträffande trafiksystemet, samt för att utveckla trafiksystemets säkerhet och minska miljöolägenheterna. Enligt förslaget ska till trafiksäkerhetsverket i sin helhet överföras Fordonsförvaltningscentralen, Luftfartsförvaltningen och Järnvägsverket. Från Vägförvaltningen överförs de funktioner som gäller regler för trafiksäkerhet och övervakning av säkerhetsnormer för väghållning. Från Sjöfartsverket överförs sjösäkerhetsfunktionen, myndighetsuppgifterna inom lotsning och styrning av fartygstrafiken samt fartygsregisterföring.

Antalet anställda vid trafikledsverket blir omkring 730 personer. Vid trafiksäkerhetsverket kommer antalet anställda att vara cirka 530. Utredningsmännen tar inte ställning till ämbetsverkens namn.