Ny förlängning av giltighetstiden för fartygspersonalens behörigheter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2021 13.32 | Publicerad på svenska 26.3.2021 kl. 15.45
Pressmeddelande
(Foto: Shutterstock)
(Foto: Shutterstock)

Giltighetstiden för tidsbegränsade behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet för fartygspersonal förlängs på grund av läget som orsakats av coronaepidemin. Dessutom förlängs det undantag som gör det möjligt att bevilja dispens från den specialbehörighet som krävs för att arbeta på ett fartyg.

Undantagen är temporära. Giltighetstiden i fråga om behörigheterna förlängdes första gången i juni 2020.

Statsrådet föreslog den 25 mars 2021 att lagarna ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna den 26 mars 2021.

Giltighetstiden för behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet som upphör senast den 30 juni 2021 förlängs utan särskild ansökan i sex månader från den tidpunkt då de upphör att gälla. Under samma tidsperiod kan Transport- och kommunikationsverket på ansökan av en redare bevilja dispens från kravet på specialbehörighet. Giltighetstiden för behörigheter och dispenser löper således ut senast den 30 december 2021.

Samtidigt ändras behörighetsvillkoren för sjömansläkare och järnvägsläkare i lagen om transportservice. Efter preciseringen framgår det tydligare än för närvarande av lagen att behörighet inte kan beviljas en person vars rätt att utöva läkaryrket har begränsats på ett sätt som inskränker möjligheterna att arbeta som järnvägs- eller sjömansläkare.

Lagarna träder i kraft den 29 mars 2021. Paragraf 109 a i lagen om transportservice och 13 § 4 mom. i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg gäller till och med den 30 juni 2021.

Ytterligare information:

Katja Peltola, överinspektör, tfn 050 530 2175