Möjligheterna att ta i bruk biobränslen inom flygtrafiken har utretts

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.11.2014 12.31 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Enligt en färsk utredning har Finland god beredskap att på bred front ta i bruk och kontinuerligt använda biobränslen inom flygtrafiken. Den största frågan som återstår att lösa är lönsamheten, eftersom biobränslen i dagsläget är betydligt dyrare än fossila flygbränslen.

En eventuell övergång till biobränslen inom flygtrafiken har undersökts i en förstudie som gjorts på uppdrag av Kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, Finnair, Finavia och Neste Oil. Tills vidare har uppdragsgivarna inte tagit ställning till de idéer och åtgärder som presenteras i studien.

I utredningen inventerades olika affärsmodeller för att täcka de extrakostnader som orsakas av biobränslen inom flygtrafiken. Utifrån modellerna skapades en potentiell modell för Finland. Modellen kan med fördel användas som diskussionsunderlag bland aktörerna i branschen.

Trafik- och kommunminister Paula Risikko anser att användningen av biobränslen inom flygtrafiken skulle förstärka bilden av Finland som en innovativ föregångare inom teknik och bioekonomi.

- Biobränslen skulle också erbjuda många finska företag ett helt nytt affärsområde. Dessutom skulle de stärka Helsingfors-Vanda flygplats ryktbarhet och attraktionskraft som en viktig knutpunkt mellan Europa och Asien, konstaterar Risikko.

Utredningen utgår ifrån att biodiesel av flygplanskvalitet kommer att godkännas för flygtrafiken. För närvarande bereds ett internationellt godkännande, vilket skulle göra det möjligt att använda förnybar biobaserad diesel som en komponent i flygbränsle. Användningen av biodiesel kräver ingen separat investering i produktion, men däremot nog i logistik för att göra ibruktagandet snabbare och billigare. I det föreslagna konceptet produceras biobaserat flygbränsle vid raffinaderiet i Sköldvik i Borgå.

Grundtanken i konceptet är att efterfrågan skapar utbud. Det föreslås att de extra kostnader som biobränslet orsakar ska täckas av flygpassagerarna. Detta förutsatter att de är villiga att betala litet mer för sin flygbiljett. Utredarna föreslår att affärsresenärer inom den offentliga sektorn och i så kallade pionjärföretag ska vara de första som bidrar till att täcka tilläggskostnaderna för biobränslet. I ett senare skede utvidgas förfarandet till andra företag och privatresenärer.

Av utredningen framgår det att projektet i inledningsfasen behöver offentligt stöd för att öppna marknaden. Hur omfattande användningen av biobränsle blir beror i sista hand på kundernas intresse och betalningsberedskap. Man är medveten om det faktum att det är svårt att förutspå kundernas verkliga vilja och förmåga att betala.


Ytterligare information:

Kaisa Hietala, direktör för affärsområdet förnybara produkter, Neste Oil, +358 50 458 4128
Kati Ihamäki, direktör för hållbar utveckling, Finnair, +358 40 582 2107
Mikko Viinikainen, direktör för hållbar utveckling, Finavia, +358 40 530 2646
Anna Sotaniemi, regeringsråd, Kommunikationsministeriet, +358 29 534 2491
Juho Korteniemi, konsultativ tjänsteman, Arbets- och näringsministeriet, +358 29 506 0016

Paula Risikko