Möjligheter till mer utbredd användning av simulator och virtuella teoritimmar i förarutbildningen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2015 13.33 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.33
Pressmeddelande

I körundervisningen för körkort i kategori B går man in för utökad användning av simulator. Dessutom införs möjligheten att delta i teoriundervisning virtuellt. De begränsningar som rör undervisningen kommer också i övrigt att till vissa delar slopas.

Statsrådet utfärdade den 15 oktober en förordning i ärendet. Förordningen träder i kraft den 1 november 2015. Förenklingen av regleringen hänför sig till regeringens mål att avveckla onödig reglering.

Möjligheten att använda simulator i körundervisningen för körkort i kategori B utvidgas från att hittills ha gällt undervisning i körning i mörker till att nu också gälla annan körundervisning. En femtedel av minimiantalet körtimmar föreslås kunna utgöra simulatorundervisning. Efter att ändringen införs är andelen simulatorundervisning den samma som i utbildningen för förare av tunga fordon.

Virtuell teoriundervisning förutsätter en videoförbindelse som möjliggör interaktion och via vilken man även kan fastställa elevens identitet.

De begränsningar som rör specifika dagar inom körundervisningen slopas. På detta sätt underlättas anordnandet av utbildning. Syftet med begränsningarna har varit att se till att den undervisning som ingår i läroplanen fördelas över en längre tidsperiod så att eleven har förutsättningar att ta till sig undervisningen. I fortsättningen ansvarar utbildaren för periodiseringen.


Ytterligare information
Eija Maunu, regeringsråd, tfn 0295 342 571